Menu
A+ A A-

Να τι λέει με λίγα λόγια ο νόμος για τις συμβάσεις

 

Από την Νομική Υπηρεσία της ΚΕΔΕ έγινε μια προσπάθεια περιγραφής των κυριότερων σημείων και αλλαγών που προβλέπονται στο νέο νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΝΟΜΟΣ 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και παρουσιάστηκε στην τελευταία συνδρίαση καθώς όπως ειπώθηκε πολλές φορές, είναι ένα δαδαλώδες κείμενο που δύκολα γίνεται καταληπτό ακόμη και από νομικούς και μηχανικούς.

Α ΜΕΡΟΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ:

Ο νέος νόμος θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών καθώς και για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων και για τη διοικητική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Ο νόμος αποτελεί αφενός προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94) και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Ουσιαστικά αποτελεί μια κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας που αφορά:
1.    Κανόνες εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών για συμβάσεις πάνω από τα όρια των διεθνών διαγωνισμών
2.    Δημόσια έργα (όλα τα στάδια : προκήρυξη, συστήματα προσφορών – επιλογής, κριτήρια ανάθεσης, εκτέλεση σύμβασης κλπ)
3.    Προμήθειες – υπηρεσίες
4.    Μελέτες

Επίσης – πέρα από τα θέματα ανάθεσης & εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων άνω των κοινοτικών ορίων –  σε ειδικό κεφάλαιο κωδικοποιείται αντίστοιχα όλο το θεσμικό πλαίσιο για διαγωνισμούς κάτω από τα όρια των διεθνών συμβάσεων.

Τονίζεται ότι το νομοσχέδιο έχει κωδικοποιήσει όλα τα μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενα νομοθετήματα για τις συμβάσεις τεχνικών έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών για όλο το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανόμενων και των ΟΤΑ, καταργώντας τα ειδικότερα νομοθετήματα που ίσχυαν (π.χ. ΕΚΠΟΤΑ, π.δ. 28/80 κλπ).

Επίσης αφορά ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που υπαγορεύεται από την υποχρέωση εφαρμογής και ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη, όσον αφορά σε συμβάσεις άνω των κοινοτικών ορίων – διεθνείς διαγωνισμούς και σε μνημονιακές υποχρεώσεις όσον αφορά σε συμβάσεις κάτω των ορίων.
       
Εκτός από την κωδικοποίηση της μέχρι σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις που αποτυπώνουν την μέχρι σήμερα εκδοθείσα εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία επί θεμάτων που είχαν απασχολήσει κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (π.χ. οιωνεί αυτεπιστάσια – βλ. κατωτέρω ειδικότερα, θέματα δικαιολογητικών κ.λπ).

     ΓΕΝΙΚΑ:

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο:
1.    Χρησιμοποιούνται ευρέως ηλεκτρονικά μέσα πληροφορικής και επικοινωνιών, ενισχύονται περαιτέρω οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις καθώς το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με την σταδιακή υποχρεωτική χρήση του μέχρι την άνοιξη του 2017. Παράλληλα αναπτύσσεται περαιτέρω η διαλειτουργικότητα του συστήματος με άλλα ηλεκτρονικά/πληροφοριακά συστήματα με σκοπό την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών.
2.    Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
3.    Εισάγεται το δυναμικό σύστημα αγορών ως μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της οποίας επιτρέπεται στις Αναθέτουσες Αρχές να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προσφορών και συνεπώς, να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.
4.    Μειώνεται ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής, με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, το οποίο αποτελείται επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη προς όφελος τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των οικονομικών φορέων και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του e- Certis, ηλεκτρονικού συστήματος σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων.
5.    Οι προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών συντέμνονται με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών, παρέχοντας ωστόσο επαρκή χρόνο στους οικονομικούς φορείς να καταρτίσουν και να υποβάλουν την προσφορά τους (π.χ. η προθεσμία των 52 ημερών για την υποβολή της προσφοράς σε ανοικτό διαγωνισμό γίνεται 35 ημέρες, με δυνατότητα σύντμησης σε 30, όταν οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε 15 ημέρες όταν έχει προηγηθεί προκαταρκτική προκήρυξη). Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία ανέρχεται σε 22 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες από την ως άνω ημερομηνία.
6.    Εντάσσονται περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργατικές απαιτήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου διενεργείται στα ενδεδειγμένα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης κατά την εφαρμογή των κριτηρίων που διέπουν την επιλογή των αναδόχων και κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού. Επίσης κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τηρούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
7.    Παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα, υπό ειδικότερους όρους, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίας σε: (α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια (β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων.
8.    Ενθαρρύνεται η δημιουργία κεντρικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, Ειδικότερα, για την καλύτερη και πιο επαγγελματική διαχείριση των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων, δημιουργούνται Κεντρικές Αρχές Αγορών, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μείωση του κόστους συναλλαγής. Ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, το συντονισμό, καθώς και την παροχή συγκεντρωτικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αρμοδιότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, με αρμοδιότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών και γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας με αρμοδιότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας.
 

     ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ : Άρθρο 12 Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ):
Προβλέπονται πια ρητά στο νόμο (μέχρι τώρα προέκυπταν από σχετική νομολογία) οι in house (οιωνεί αυτεπιστασία) συμβάσεις και συγκεκριμένα:  
Μια δημόσια σύμβαση που ανατίθεται από μία αναθέτουσα αρχή σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλες νομικές οντότητες που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή,
και
γ) δεν υπάρχει άμεση ιδιωτική κεφαλαιακή συμμετοχή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από εθνικές νομοθετικές διατάξεις σύμφωνες με τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης (α) ανωτέρω, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσα αρχή η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άμεση ιδιωτική κεφαλαιακή συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από εθνικές νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνες με τις Συνθήκες, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Μια αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την παραπάνω έννοια σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και
γ) δεν υπάρχει άμεση ιδιωτική κεφαλαιακή συμμετοχή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από εθνικές νομοθετικές διατάξεις σύμφωνες με τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης (α) του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν· το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου
νομικού προσώπου και γ) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν.
Μια σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και
γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω προβλέπεται εξειδίκευση στο ν/σ.

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:

Με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται – για πρώτη φορά – ειδική ρύθμιση για τις συμβάσεις – συνεργασίες:
α) του άρθρου 12 του π.δ. 30/1996 (συμβάσεις μεταξύ φορέων αυτοδιοίκησης και δημοσίου κατά τον κώδικα νομαρχιακής αυτοδιοίκησης),
β) των άρθρων 223 (συμβάσεις συνεργασίας φορέων Τ.Α.) και 225 (προγραμματικές συμβάσεις)  του ν. 3463/2006 – ΔΚΚ (Α΄ 114),
γ) των άρθρων 22 και 32 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267),
δ) των άρθρων 99 (συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας) και 100 (προγραμματικές συμβάσεις) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
ε) του άρθρου 12 του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ) και
στ) του άρθρου 121 (προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα).
οι οποίες δύναται να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του  Βιβλίου Ι του ν/σ, υπό τους όρους που αναλύονται ανωτέρω στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού (άρθρο 12, ως ανωτέρω).

     ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (διεθνείς διαγωνισμοί): (Άρθρο 5 Κατώτατα όρια εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ  - άρθρο 4 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Ως κατώτατα όρια εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·
β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές [….]
γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές [….]
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α του ν/σ.
Τα όρια αναθεωρούνται ανά διετία, σε εφαρμογή του εκάστοτε εκδιδόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Προβλέπονται εξαιρέσεις εφαρμογής των κανόνων για συγκεκριμένες υπηρεσίες (αρθ. 8-10).


     ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παραγράφου 4, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης σε:
(α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄236),
(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α΄ 96),
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) και
(δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
3. Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των ως άνω κατηγοριών οικονομικών φορέων πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών  των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η πρόσκληση αναφέρει το παρόν άρθρο.
4. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των συμβάσεων τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάμει του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισμού του,
β) τα είδη και οι κατηγορίες των συμβάσεων του παρόντος άρθρου,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος άρθρου,
δ) τον ανακαθορισμό του ελάχιστου ποσοστού εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, εφόσον ορίζεται ανώτερο από το 30% και
ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


     ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (Άρθρο 24):
Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, υπό την έννοια του παρόντος Βιβλίου, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων, ή/και
β) τον υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικεφαλής και τα μέλη των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής, ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, τα οποία:

γα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ή/και
γβ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως ιδίως:
α) Η συμμετοχή προσώπου της παραγράφου 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.
β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων (α) ή/και (β) της παραγράφου 3, ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου ενός οικονομικού φορέα, που επιτρέπουν στο μέλος αυτό να συμμετέχει στη διαχείριση των υποθέσεων του εν λόγω οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.
γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην παροχή εξηρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών μεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων (α) ή/και (β) της παραγράφου 3, με έναν οικονομικό φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.


     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων των διεθνών διαγωνισμών)
 
1.    Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθ.117)
Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημάτων σύμβασης της οποίας η εκτιμώμενη αξία είναι μεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το είκοσι τοις εκατό (20 %) της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη.
Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός διεξάγεται από ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισμού.
 
2.    Απευθείας Ανάθεση (άρθ.118)
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.
Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημάτων σύμβασης της οποίας η εκτιμώμενη αξία είναι μεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης.
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό.
Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από αυτόν και την οικονομική του προσφορά.

Στο συγκεκριμένο άρθρο (παρ.5& 6) περιγράφεται ξεχωριστή διαδικασία για την απ’ ευθείας ανάθεση έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δηλ. δεν αφορά στις προμήθειες και υπηρεσίες (που δεν σχετίζονται με τεχνικό έργο).
Σύμφωνα με την περιγραφόμενη διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση των συγκεκριμένων συμβάσεων πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:
-    δημοσίευση μια φορά το χρόνο για είκοσι ημέρες πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων – ανά κατηγορία έργων / μελετών – ενδιαφερομένων (μπορεί να ζητούνται ειδικές τεχνικές ικανότητες για την εγγραφή)
-    εγγραφή τουλάχιστον 3 ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση μη εγγραφής τριών «ο κατάλογος δεν ισχύει». Συνεπώς η αναθέτουσα προχωρά σε ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης με την διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 1- 4 για τις λοιπές συμβάσεις, κατά μια ερμηνεία. Αναμένεται διευκρίνιση από την ΕΑΑΔΗΣΥ, δεδομένου ότι και το ΥΠ ΕΣ&ΔΑ δεν έχει απάντηση επ’ αυτού.
-    Η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος επιλέγεται μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
-    Αναγγελία του αποτελέσματος τα κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης στο ΤΕΕ, προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του.
-    Υπογράφεται σύμβαση μετά από 10 ημέρες από την ανωτέρω δημοσίευση
-    Διαγραφή αναδόχου από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και μη συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις. (Αν ο αριθμός – μετά την διαγραφή αναδόχου/ων είναι μικρότερος των 3, που απαιτεί η διάταξη, ο κατάλογος δεν ισχύει ή ο συγκεκριμένος αριθμός απαιτείται μόνο κατά την αρχή της σύνταξης του καταλόγου? – Αναμένεται διευκρίνιση)

Προσοχή : Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της συγκεκριμένης παραγράφου, με την διαδικασία αυτή μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής που έχουν προβλεφθεί για έργα – μελέτες και συναφείς τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες.
Συνεπώς πέραν του ποσοστού αυτού – εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που εμπίπτουν στο χρηματικό όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης – θα ακολουθηθεί η διαδικασία των παρ. 1-4?

Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων πρέπει να συγκροτηθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι κληρώσεις και να εκδοθεί η ΥΑ της παρ.6 με την οποία θα διευκρινίζονται τα θέματα λειτουργίας τους συστήματος, διασύνδεσης με το ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.

Προσοχή ! στις μεταβατικές διατάξεις (άρθ.376) καθώς και στην έναρξη ισχύος (άρθ.379) δεν προβλέπεται η παράταση της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων αυτών μέχρι τη σύσταση του ΚΗΣΚ και την έκδοση της ΥΑ.
Να ζητηθεί – και γι’ αυτό το θέμα -  διευκρίνιση για το χρόνο έναρξης εφαρμογής.

     ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Η ενότητα αυτή αφορά όλα τα θέματα εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων, (ν.3669/2006: υπεργολαβίες, επιμετρήσεις, αποκλίσεις, ρήτρες, παραλαβή, αναθεώρηση τιμών, παραλαβή έργων, εμπειρογνώμονες,   Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης κλπ θέματα ). Επίσης σε ειδικότερα κεφάλαια κωδικοποιούνται θέματα εκτέλεσης συμβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προβλέπονται λεπτομερώς οι διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, συμφωνιών – πλαισίων, ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, συμπράξεις καινοτομίας, δυναμικά συστήματα αγορών, προϋποθέσεις επιλογής διαδικασίας ανάθεσης (ανοιχτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση με/χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης, απ’ ευθείας).

     ΕΣΗΔΗΣ:
Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και στο σύνολο της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης ή σε επιμέρους στάδια.
Σημ.: δεδομένου ότι έχει ήδη εφαρμοστεί για όλους τους φορείς η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται κατανοητό το νόημα της συγκεκριμένης πρόβλεψης – εκτός αν πρόκειται να θεραπευτούν κάποιες περιπτώσεις φορέων που έχουν απενταχθεί από χρηματοδοτούμενα προγράμματα λόγω μη τήρησης της διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.

 
     Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») – άρθρο 38 :

Αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών.

Στο ΚΗΜΔΗΣ υποχρεούνται οι αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών να καταχωρούν όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις, προϋπολογισμού ίσου ή πάνω από 1.000,00 € (άνευ ΦΠΑ):  α) των εγκεκριμένων αιτημάτων , ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,  β) των προκηρύξεων και της διακήρυξης,  γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,  δ) της γνωστοποίησης σύμβασης και της σύμβασης, στ) κάθε εντολής πληρωμής.

Η ισχύς των παρ. 3 και 4 (στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ) αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου 38). Μέχρι την έκδοση αυτής εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ' αριθ.Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄2400/2012) ΚΥΑ.

Επίσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

     Επισημαίνονται ειδικότερα τα κάτωθι άρθρα:

➢    ΑΡΘΡΟ 45: Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (ενσωμάτωση άρθρων 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ) :
Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης».
Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,  β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του, γ) στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης, δ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, ε) τα έγγραφα της σύμβασης, στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως, ενδεικτικά: στα) για την επικοινωνία με οικονομικούς φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις, στβ) για την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης, στγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη),  στδ) για την επιλογή και την ανάθεση της σύμβασης.  ζ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από 1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή 10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων.
Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων.  
Προβλέπεται η έκδοση ΥΑ για τον καθορισμό λεπτομερειών.
Ο Κύριος του Έργου  δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της προετοιμασίας του φακέλου δημόσιας σύμβασης με ανεξάρτητη  δημόσια σύμβαση του νόμου αυτού.  
Πέραν των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, στις δημόσιες συμβάσεις έργων ο «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Έργου» περιέχει τρεις (3) υποφακέλους με συγκεκριμένο περιεχόμενο προβλεπόμενο αναλυτικά στο συγκεκριμένο άρθρο.

➢    ΑΡΘΡΟ 44 : Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών:

➢    ΑΡΘΡΟ 52: Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:  

 
➢    ΑΡΘΡΟ 221 «ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

 1.α)Τα όργανα, τα οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων διακρίνονται σε όργανα με γνωμοδοτική αρμοδιότητα («γνωμοδοτικά όργανα») και όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα («αποφαινόμενα όργανα»).  
Τα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής για συγκεκριμένη σύμβαση ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή.
Ως γνωμοδοτικά όργανα στο στάδιο που ακολουθεί την ανάθεση της σύμβασης δύναται να είναι ή συλλογικά όργανα ή και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής που ορίζονται με απόφασή της.  

Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων  συμμετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 του νόμου (Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων – απαιτείται έκδοση Π.Δ/τος για τη σύσταση του – βλ. κατωτέρω).

Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη σύνθεση των οργάνων προβλέπονται στο ίδιο άρθρο (π.χ. για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 € αναλόγως του κριτηρίου ανάθεσης – οικονομικότερη ή συμφερότερη κ.λπ), σύμφωνα με τις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι και λοιπών φορέων π.χ. ΤΕΕ, εκπρόσωπο εργοληπτών, εκπρόσωπο ΠΕΔ κ.λπ.

Οι επιτροπές σε κάθε περίπτωση συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Προσοχή ! Προβλέπεται η σύσταση στη ΓΓ Υποδομών, Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Έργων, Μελετών Έργων Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), στο οποίο εγγράφονται υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών. Με ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εγγραφή και λειτουργία του Μητρώου. Με την παρ. 10 του άρθρου 376 (μεταβατικές διατάξεις), προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση της ΥΑ και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου αυτού, οι επιτροπές για την ανάθεση έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από υπαλλήλους της αναθέτουσας, οι οποίοι έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα στο συγκεκριμένο άρθρο.
Επίσης μέχρι την έκδοση της συγκεκριμένης ΥΑ δεν ανατίθενται δημόσιες συμβάσεις έργων με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.       


     ΒΙΒΛΙΟ IΙΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

Για να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ρυθμίζονται διαδικασίες διακυβέρνησης (μέσω της ΕΑΑΔΗΣΥ, ν.4013/2011). Το Βιβλίο ΙΙΙ αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 83 έως και 86 της Οδηγίας  2014/24/ΕΕ και των άρθρων 99 έως και 102 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ .   

➢    Άρθρο 344 : Κατάρτιση και  Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων:
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα σχετικά με την προπαρασκευή, σύναψη και εκτέλεση των  δημοσίων συμβάσεων διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση, εμπειρία και εξειδίκευση.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μεριμνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου.
Η κατάρτιση  γίνεται μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ιδίως από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία της Αρχής  και ειδικών επιστημόνων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας συμβάσεων του παρόντος νόμου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από πιστοποιημένο προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτές/αυτούς.
Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έκδοση σχετικής Γνώμης της Αρχής συστήνεται Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων ( Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).  Με το ανωτέρω διάταγμα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ιδίως:  α) τον φορέα τήρησης του Μητρώου, β) τις προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής, γ) τους όρους, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που έχει σχέση με πιστοποίηση του προσωπικού και τη λειτουργία του Μητρώου. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου η επαρκής λειτουργία του Μητρώου  πιστοποιείται από τον φορέα τήρησής του.


     ΒΙΒΛΙΟ IV:  ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Συγκροτείται Ανεξάρτητη Αρχή (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - ΑΕΠΠ), η διοίκηση της οποίας αποτελείται από 31 μέλη. Προβλέπεται η υπηρεσιακή συγκρότηση και η στελέχωση της.
Ασχολείται με την εξέταση προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της για σύμβαση (κατά το στάδιο ανάθεσης ή σύναψης) προϋπολογισμού άνω των 60.000,00 €.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ αποτελεί προϋπόθεση της βασιμότητας άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών (Διοικητικά Εφετεία).
Προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονική υποβολή των προσφυγών αυτών και παράβολο ύψους 0,50% του προϋπολογισμού της σύμβασης που δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 600,00 € ούτε ανώτερο των 15.000,00 €.
Οι προβλεπόμενες προθεσμίες είναι : εντός 40 ημερών από την υποβολή της προσφυγής η συζήτηση της υπόθεσης και εντός 20 ημερών από τη συζήτηση η έκδοση απόφασης επί της προσφυγής, δηλαδή συνολικά 60 ημέρες για την εκδίκαση των προσφυγών.
Στη συνέχεια ο έχων έννομο συμφέρον (υποψήφιος ή αναθέτουσα αρχή) ασκούν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του αρμοδίου  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.

          
ΜΕΡΟΣ Β : ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

Κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπ’ όψιν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η λειτουργία των δήμων και των φορέων της Τ.Α. κατά την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου που προβλέπεται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθούν και να διευκρινισθούν τα θέματα που τίθενται στο άρθ. 118, περί της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης των τεχνικών έργων, μελετών και συναφών τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αναλύεται ανωτέρω καθώς και η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της.
 
Ιδιαίτερα η στελέχωση των δήμων και λοιπών φορέων της Τ.Α. πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κατά την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 44 περί στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής καθώς και να διευκρινισθεί η έννοια του Τεχνικού Συμβουλίου στους ΟΤΑ, κυρίως όσον αφορά στο άρθρο 52 περί παροχής έγκρισης για τη σκοπιμότητα σύναψης συμβάσεων, του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου.

Κρίνεται πολύ μεγάλο το διάστημα που προβλέπεται για την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ (40 ημέρες, από την υποβολή της προσφυγής, για τον προσδιορισμό της συζήτησης και 20 ημέρες από τη συζήτηση για την έκδοση της απόφασης, ήτοι 60 ημέρες) και αν ληφθεί υπ’ όψιν και το επόμενο στάδιο της άσκησης και εκδίκασης των ενδίκων βοηθημάτων ενώπιων των αρμοδίων δικαστικών αρχών θα υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην διαδικασία σύναψης μιας σύμβασης, ιδιαίτερα δε αν η άσκηση της προσφυγής επιφέρει και αναστολή της εξέλιξης των σταδίων του διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω προθεσμίες πρέπει να είναι αποκλειστικές, προβλέποντας ρητά τις συνέπειες υπέρβασης τους.

Share