Άρθρο 273 Περιουσία περιφερειών

1. Εφαρμοστέες διατάξεις για τα θέματα απόκτησης, διαχείρισης, προστασίας και διάθεσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας των περιφερειών, είναι οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, όπως αυτές ισχύουν και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, όπου στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων αυτών αναφέρεται “Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση”, “Νομάρχης”, “Νομαρχιακή Επιτροπή” και “Νομαρχιακό Συμβούλιο”, νοούνται, αντίστοιχα, η “Περιφέρεια”, ο “Περιφερειάρχης”, η “Οικονομική Επιτροπή” και το “Περιφερειακό Συμβούλιο”.
2.Τα δικαιώματα για αποκλειστική χρήση των ακινήτων, που προϋπήρχαν υπέρ των κατοίκων κάθε Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, διατηρούνται.