Άρθρο 274 Μεταβατική διάταξη

Οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων που καταργούνται με τον παρόντα νόμο, και οι οποίες αφορούν στην εκποίηση, αγορά, ανταλλαγή, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, καθώς και στη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης αυτών, λαμβάνονται από τη δημοσίευση του παρόντα νόμου με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του π.δ. 242/1996.