Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε έως τις 23 Αυγούστου 2010 του σχεδίου νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις» και αφορά τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται:
0.    Στην ανταγωνιστικότητα.
0.    Στην ποιότητα.
0.    Στην εξωστρέφεια.
0.    Στην καινοτομία.
0.    Στην παραγωγική αναδιάρθρωση.
0.    Στην πράσινη επιχειρηματικότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν ο νέος αναπτυξιακός νόμος για πρώτη φορά περιλαμβάνει τους περισσότερους από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:
0.    Αγροτικός τομέας (Γεωργία, κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία)
0.    Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη)
0.    Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα)
0.    Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
0.    Μεταφορά και αποθήκευση (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
0.    Τουριστικός τομέας (μόνο η ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών τουλάχιστον 4 * και κάμπινγκ τουλάχιστον Γ τάξης. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών)
0.    Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
Zero.    Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Zero.    Τηλεπικοινωνίες
Zero.    Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας
Zero.    Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Zero.    Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Zero.    Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Zero.    Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Zero.    Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Zero.    Δραστηριότητες απασχόλησης
Zero.    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων
Zero.    Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Zero.    Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία)
Zero.    Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Zero.    Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν την νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν:
0.    τη δημιουργία νέας μονάδας
0.    την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,
0.    τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
0.    τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι:
0.    Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
0.    Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
0.    Aϋλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβές συμβούλων
Τα είδη της ενίσχυσης είναι:
0.    Επιχορήγηση κεφαλαίου
0.    Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
0.    Επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου
0.    Φορολογική απαλλαγή
0.    Επιδότηση κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας
Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, πλην της φορολογικής απαλλαγής, και της δημιουργούμενης απασχόλησης τα οποία παρέχονται πάντοτε μεμονωμένα.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους με έναρξη την 1/1/2011. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται εντός των επομένων 5 μηνών και οι προτάσεις που συγκεντρώνουν πάνω από το 50% της βαθμολογίας θα εγκρίνονται με βάση την φθίνουσα σειρά κατάταξής τους μέχρις εξαντλήσεως των ανά εξάμηνο διαθέσιμων πόρων. Καθώς οι προτάσεις για φορολογική απαλλαγή θα εγκρίνονται χωρίς να μπουν στους πίνακες κατάταξης και ανεξαρτήτως διαθέσιμων πόρων, οι επιχειρήσεις με ικανοποιητική κερδοφορία είναι προτιμότερο να επιλέγουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ώστε να εξασφαλίζουν την έγκρισή τους.
Η ΜERITUS αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας — για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με την μεγαλύτερη εξειδίκευση και την βαθύτερη πείρα, για την προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις ! διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.