Πράσινος Τουρισμός

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός».
Επιδότηση 40% σε επενδύσεις του Τουριστικού Τομέα. Η προδημοσίευση του προγράμματος, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει τονώσει το ενδιαφέρον του Ξενοδοχειακού Κλάδου, για τον οποίο αποτελεί μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με ορίζοντα τετραετίας (λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν παρατάσεων), να εκσυγχρονίσει μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του σε μια προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους, με μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού και εφαρμόζοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών όπως:
0.    Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
0.    Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, ηλιοθερμία, συμπαραγωγή κλπ).
0.    Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
0.    Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
0.    Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
0.    Διαφήμιση και Προβολή που συσχετίζεται με την υιοθέτηση των πράσινων πολιτικών.
Έτσι, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται, αφενός η μείωση του κόστους λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, αφετέρου η υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής, την οποία αποδέχεται και επικροτεί όλο και μεγαλύτερο μέρος της Τουριστικής Αγοράς.
Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 – 400.000 €. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).

Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει την 1/7/2010 και ολοκληρώνεται την 10/9/2010.
Η MERITUS, διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των προτάσεων σε χρόνο απολύτως πολύτιμο για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
0.    Διενέργεια προκαταρκτικής ενεργειακής επιθεώρησης, δηλαδή καταγραφή και εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας και νερού, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στην ξενοδοχειακή μονάδα, με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσής τους. Στόχος είναι η απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης του ξενοδοχείου, με βάση το οποίο θα γίνει ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στην εν λόγω μονάδα. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, μπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία π! αρακάτω διακριτά επίπεδα:
.    Οικονομικά οφέλη, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν με βάση το κόστος της εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά οφέλη προέρχονται, όχι μόνο από την προφανή μείωση του κόστους καταναλισκόμενης ενέργειας και νερού, αλλά και από την αύξηση της αξίας του κτιρίου, τη βελτίωση της απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη μείωση του κόστους συντήρησης κλπ.
.    Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση της μονάδας να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας των πελατών και των εργαζομένων της ή διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία και αποδοτικότητά της και κατά συνέπεια το παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν.
.    Περιβαλλοντικά οφέλη, που αφορούν κυρίως τη μείωση των εκπομπών του CO2 ή/ και άλλων ρύπων (αέρια θερμοκηπίου), τη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, με την παράλληλη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης.
0.    Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες και σύγχρονες τεχνικές λύσεις από αξιόπιστους προμηθευτές, για την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.
0.    Εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο, στηριζόμενο στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης, στους στόχους που έχουν τεθεί και στις άρτιες τεχνικά προτάσεις υλοποίησης, θα μεγιστοποιεί την πιθανότητα έγκρισης στη φάση της αξιολόγησης. Παράλληλα, η θέσπιση πραγματικών και εφικτών στόχων θα διασφαλίζει την τελική επιχορήγηση της επένδυσης (μετά την έγκριση), καθώς βασικό κριτήριο της τελικής χρηματοδότησης είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων.
Κατά τον τρόπο αυτόν, η επιχείρηση, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί παρά ελάχιστα για την προετοιμασία του φακέλου στην κρίσιμη περίοδο της υψηλής τουριστικής σεζόν, ενώ παράλληλα θα διαθέτει μια αξιόπιστη και ιδιαίτερα χρήσιμη μελέτη – οδηγό των βέλτιστων ενεργειακών δράσεων, η υλοποίηση των οποίων θα φέρει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία της επιχείρησης