Μόνο με σήμα του ΕΟΤ οι εκδρομές ΚΑΠΗ

Εγκύκλιο με θέμα τη διενέργεια οργανωμένων εκδρομών και ταξιδιών
Έστειλε στους δήμους το Υπ. Εσ. Ύστερα από έγγραφο της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ) που αναφέρεται στη διοργάνωση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκδρομών και ταξιδιών από ορισμένα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Χώρας, επισημαίνοντας, τα ακόλουθα:
Η διοργάνωση εκδρομών εμπίπτει στην αρμοδιότητα που επιφυλάσσει ο ν.393/27-7-1976 (ΦΕΚ 199/Α) αποκλειστικά για τα τουριστικά γραφεία, τα οποία, έχοντας εξασφαλίσει, υπό προϋποθέσεις, την άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), λειτουργούν ως μόνιμα οργανωμένες επιχειρήσεις οι οποίες, με δικά τους μέσα και υπηρεσίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά, διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός και εκτός της χώρας.
Κατ΄εξαίρεση που ορίζεται στην παρ.2 του αρθρ.9 του ν.393/1976, δεν απαιτείται έγκριση από τον Ε.Ο.Τ., για τη διοργάνωση εκδρομών από:
α. τις αναγνωρισμένες εκδρομικές οργανώσεις και σωματεία που επιδιώκουν αποκλειστικά σκοπούς εκδρομικούς και, γενικά φυσιολατρικούς, με την προϋπόθεση ότι στις εκδρομές αυτές συμμετέχουν αποκλειστικά τα μέλη τους και οι οικογένειές τους.
β. τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα, που διοργανώνουν εκδρομές εντός και εκτός της χώρας αποκλειστικά για το διδακτικό προσωπικό, τους διδασκομένους και τα μέλη των οικογενειών τους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το ν.711/1977 (ΦΕΚ 284/Α΄) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως τροποποιήθηκε με το ν.2446/96 (ΦΕΚ 276/Α¨), το μεταφορικό έργο των προαναφερόμενων τουριστικών γραφείων πραγματοποιείται, κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής, ενώ απαγορεύεται η εκτέλεση με οποιονδήποτε τρόπο συγκοινωνιακού έργου.
Ωστόσο, ορισμένες από τις ανωτέρω δραστηριότητες της παρ.1 του άρθρ.1 του ν.711/1977, όπως η μεταφορά λουομένων, δύνανται να πραγματοποιηθούν από τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.). Οι ΤΕΟΜ, σύμφωνα με την αριθμ.523060/1995 απόφαση του Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 603/Β) είναι οι μόνιμα οργανωμένες επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις, ή προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους, βάσει νομίμων τίτλων, ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν.711/1977 και εφόσον δεν είναι τουριστικά γραφεία του ν.393/1976, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και σήμερα ισχύει. Για τη νόμιμη λειτουργία τους οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας του άρθρου 3 του ν.2160/93.