Αμφισβητεί τα οικονομικά η ΚΕΔΚΕ

kedke

Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Καλλικράτης», ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 και η Αυτοδιοίκηση, το «Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» καθώς και το μέλλον του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των λοιπών κοινωνικών δομών ήταν τα βασικότερα θέματα που απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ.
Σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης και σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θ. Κανταρτζή, αυτήν τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τα επιμορφωτικά σεμινάρια των αιρετών της χώρας, ήδη 15 Π.Δ. έχουν κατατεθεί στο ΣτΕ, ενώ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 25 υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία των νέων δήμων της χώρας. Κρίσιμο θέμα είναι και οι μετατάξεις υπαλλήλων στους δήμους από τις νομαρχίες και τις περιφέρειες και οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις αρχές του χρόνου.  Σε κάθε περίπτωση η κρίσιμη περίοδος για την ομαλή εκκίνηση της μετάβασης στον «Καλλικράτη» οριοθετείται από τις 25 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου του 2011.
Σε ό,τι αφορά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011, το καινούργιο που εισάγει το Μνημόνιο αφορά στην κατάθεση ετήσιων ενοποιημένων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν, όπως παρουσιάζονται οι ενοποιημένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί οι προϋπολογιζόμενοι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011 ανέρχονται στα 4,512 εκ. ευρώ.
Σε σύγκριση με το 2010 παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 1.711 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά βάση στο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που μετατάσσονται στους δήμους, όπως επίσης και από τη μεταφορά της αρμοδιότητας απόδοσης των κοινωνικών επιδομάτων και της μεταφοράς των μαθητών. Τα μεγέθη αυτά υπολογίζονται περίπου στα 1.450 εκ. ευρώ.
Στην εισηγητική έκθεση διευκρινίζονται τα εξής:
•    Πρώτον, ότι τα έσοδα των Δήμων από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων αποδίδονται με βάση τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις, που σημαίνει ότι δεν είναι δεδομένο το ποσό που θα κατανεμηθεί τελικά στους δήμους.
•    Δεύτερον, ότι όλα τα έσοδα των δήμων από τους ΚΑΠ εμφανίζονται μειωμένα κατά 10%, δηλαδή υπάρχει παρακράτηση ύψους 486 εκ. ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Ν.3667/2010. Παράλληλα όμως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΓΛΚ, εμφανίζεται και πλεόνασμα 500 εκ. ευρώ. Γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα την Αυτοδιοίκηση δεδομένου ότι, εάν το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης είναι μεγαλύτερο τότε υπάρχει ο κίνδυνος, αν όχι η βεβαιότητα, το εμφανιζόμενο ως έλλειμμα να είναι επιπλέον περικοπή για τους δήμους της χώρας, πέραν των 486 εκ. ευρώ και πέραν των 500 εκ. που έτσι και αλλιώς προβλέπει το Μνημόνιο.
•    Τρίτον, το ποσό που έχει αναγραφεί ως έσοδο από το ΦΠΑ είναι κατά 392 εκ. ευρώ μικρότερο από το 12% του φόρου μετά τη μείωση του 10%.
•    Τέταρτον, υπάρχει πρόβλεψη για απόδοση το 2011 213,9 εκ. ευρώ από παρακρατηθέντα προηγούμενων ετών.
•    Πέμπτον, η ΣΑΤΑ που παρουσιάζεται στους ενοποιημένους ετήσιους προϋπολογισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κατά 214,5 εκ. ευρώ μικρότερη, από το ποσό που αναλογεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στην ουσία δηλαδή, ο προϋπολογισμός του 2011 για την Αυτοδιοίκηση, όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ Ν. Κακλαμάνη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δ. Σ. της ΚΕΔΚΕ, είναι μικρότερος του προϋπολογισμού του 2009, ο οποίος εκπληρώθηκε, χωρίς να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις νέες αρμοδιότητες που φέρνει ο «Καλλικράτης» στους δήμους.
«Και δεν έχουμε καμία δέσμευση ότι και αυτός ο προϋπολογισμός θα τηρηθεί, σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης. Διότι το 2010 κόπηκε 1,5 δις ευρώ χωρίς νόμο, χωρίς υποδείξεις της τρόικας, εντελώς αυθαίρετα. Ουδείς εγγυάται ότι θα τηρηθεί».
Οι δήμαρχοι αποφάσισαν να ολοκληρωθεί άμεσα η μελέτη που θα προβλέπει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος νέων ΟΤΑ, να διαπιστωθεί το πραγματικό – και όχι το κατά προσέγγιση του ΓΛΚ – κόστος των ανελαστικών και λειτουργικών δαπανών των νέων δήμων με βάση τις νέες αρμοδιότητες – για τις οποίες ζητούν να κοστολογηθούν επακριβώς.
Στη βάση το παραπάνω πλαισίου θα ζητήσουν συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και θα επανέλθουν στο θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ στις αρχές Δεκεμβρίου.
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» η ΚΕΔΚΕ ζητά να συναποφασιστούν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης του σκέλους του προγράμματος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Και σε κάθε περίπτωση θεωρεί πως η χρηματοδότηση πρέπει να είναι ισόρροπη, κατ΄ έτος και από τα δύο μέρη και να κατοχυρωθεί θεσμικά. Όσο δε για το σκέλος του προγράμματος «Οριζόντιες παρεμβάσεις» ζητά καταρχήν να απορροφά  μικρότερο ποσοστό από το 25%, που προβλέπει το σχέδιο του σχετικού Π.Δ. και να προβλεφθούν ασφαλιστικές δικλείδες για τον τρόπο προγραμματισμού των δράσεων.
Τέλος σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» η ΚΕΔΚΕ θεωρεί θετική ενέργεια την ένταξή του στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόλησης, διότι έτσι θα διασφαλιστούν 4.500 θέσεις εργασίας, θα επωφεληθούν 105.000 ηλικιωμένοι και θα συνεχιστεί η λειτουργία 1.100 δομών σε όλους τους δήμους της χώρας.
Σε ό,τι αφορά την προσχολική αγωγή τονίστηκε ότι υπάρχει δέσμευση εκ μέρους της Κυβέρνησης όχι μόνο να συνεχιστεί το πρόγραμμα, αλλά να γίνει και αύξηση κατά 50% των θέσεων επωφελούμενων παιδιών και να αυξηθεί κατά 30% η αποζημίωση ανά παιδί.