Ελεγχόμενη στάθμευση με SMS

Το mobiPARK είναι μια υπηρεσία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης οχημάτων με SMS, το οποίο αναπτύχθηκε εξολοκλήρου στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ. Στηρίζεται σε μια αρχιτεκτονική, η οποία μπορεί να δεχθεί και να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε αριθμό Δήμων ή άλλων φορέων. Στόχος είναι να αποτελέσει ένα πανελλα¬δικό σύστημα το οποίο θα εξυπηρετεί τους συνδρομητές του ανεξαρτήτως της γεωγρα¬φικής τους θέσης.
Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη υπηρεσία, η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στάθμευσης συνολικά. Η εφαρμογή του μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα σε οποιοδήποτε ανοιχτό ή κλειστό, δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Το mobiPARK δίνει τη δυνατότητα:
1. στον οδηγό που επιθυμεί να σταθμεύσει το όχημά του σε μια θέση που ανήκει στις ζώ¬νες ελεγχόμενης στάθμευσης, να εκμεταλλευτεί τη συσκευή του κινητού του τηλεφώ¬νου προκειμένου να απλοποιήσει και επιταχύνει αισθητά τις χρονοβόρες διαδικασίες εύρεσης ελεύθερης θέσης, στάθμευσης και αποχώρησης,
2. στον υπάλληλο του δήμου που έχει χρεωθεί με το δύσκολο έργο του ελέγχου των οδών που ανήκουν στο ΣΕΣ, να πραγματοποιεί το έργο του με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία, αξιοποιώντας το κινητό τερματικό που του παρέχει το mobiPARK,
3. στον υπάλληλο του δήμου που έχει επιφορτιστεί με την εποπτεία του μέτρου της ελεγχό¬μενης στάθμευσης, να συντονίσει και να οργανώσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και
4. στον διαχειριστή του συστήματος να το τροποποιεί εύκολα και γρήγορα, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε Δήμο, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης.