Μεταφέρονται οι καθαρίστριες στους δήμους

katharistria

Με τον χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγον και με τον τίτλο “Μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους» το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε εγκύκλιο στου δήμους με την οποία επισημαίνει ότι  σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄), το προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρεται από 1.1.2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους, όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. στ1 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Ετσι το Υπουργείο καλεί τους δήμους να προβούν άμεσα και το αργότερο μέχρι 10-12-2010 στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης η οποία θα πρέπει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 20-12-2010.
Επίσης επισημαίνεται ότι, επειδή πρόκειται για σημαντικό αριθμό ατόμων, σκόπιμο είναι να εκδοθεί μία διαπιστωτική πράξη για όλα τα άτομα που θα μεταφερθούν στους νέους Δήμους.
Επίσης τονίζεται ότι το προσωπικό αυτό, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους Δήμους, τυχόν δε επιπλέον αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Επίσης τονίζεται ότι η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού δεν εμπίπτει στην αναστολή λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή διορισμό, αλλά για μεταφορά προσωπικού σε εκτέλεση διατάξεων νόμου, με καταληκτική προθεσμία εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης την 31-12-2010.