Για δύο μήνες ακόμη τα παλιά Δ.Σ.

kapids336

Για ένα δίμηνο παρατείνεται η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των δήμων που ενώνονται και στο δίμηνο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση και η απογραφή τους.
Αυτό προκείπτει από εγκύκλιο που έστειλε το ΥΠΕΣ στους δήμους που προβλέπει  αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων τους, μέχρι το πέρας της διαδικασίας συγχώνευσης, όπως, για παράδειγμα, προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων, τις ΔΕΥΑ, τις ανώνυμες εταιρίες των δήμων της ίδιας κατηγορίας που το σύνολο των μετοχών τους ανήκει στο νέο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.103 του ν.3852/2010, μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το οικείο δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για τη συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στον «καλλικράτειο» δήμο. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας από την οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας, και μέχρι τη συγκρότησή της από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 238, η πράξη συγχώνευσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, παρατείνεται
αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγχώνευση νομικών προσώπων.
Πάντως τα νέα Δ.Σ. των Νομικών προσώπων που θα προκύψουν συνεχίζουν να καθορίζονται από το άρθρο 240 του νόμου 3463 του 2006 που ορίζει ότι
Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τoν ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.