Ο ΝΟΜΟΣ 3852 του 2010 γνωστός και ως Καλλικράτης

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.