Καταργείται ο Καλλικράτης στις Συγκοινωνίες

leofor47

Ενοποιούνται όλες οι μονάδες ιδιοκτησίας και συντονισμού των δημόσιων συγκοινωνιών της Αττικής και την γενική διεύθυνση αναλαμβάνει ο ΟΑΣΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών που βγήκε στο διαδίκτυο σε δημόσια διαβούλευση.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου των μέσων (επίγειων και υπόγειων) μαζικής μεταφοράς ανήκουν στον ΟΑΣΑ.
Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ με μέσα μαζικής μεταφοράς διενεργείται από τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ). ΕΠΣΕ είναι όλοι οι πάροχοι δημόσιας συγκοινωνίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι ΕΠΣΕ αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας, λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, συντονίζονται και ελέγχονται από τον ΟΑΣΑ και διέπονται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Η επωνυμία και κάθε διακριτικό στοιχείο των ΕΠΣΕ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται ο έλεγχος και η επίβλεψη των ΕΠΣΕ και η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου στις ΕΠΣΕ που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και ο συντονισμός αυτών.
Επίσης στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και κυρίως ο καθορισμός, η κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών και δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής, καθώς και η έγκριση του τύπου, της μορφής, της θέσης, της διάταξης και της εγκατάστασης των στεγάστρων των στάσεων, που εγκαθίστανται από τις ΕΠΣΕ, καθώς και άλλους φορείς ή οργανισμούς. Οι προδιαγραφές εγκατάστασης στάσεων, σταθμαρχείων ή άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την εγκατάσταση από τον ΟΑΣΑ ή τις ΕΠΣΕ, στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτείων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναμονής οδηγών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, εντός της περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, δεν απαιτείται άλλη προηγούμενη έγκριση ή άδεια από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλη Δημόσια Αρχή.
Ετσι καταργείται η παράγραφος 17 του άρθρου 96 του Καλλικράτης το οποίο προβλέπει ότι στις αρμοδιότητες των δήμων περιλαμβάνεται “ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών, η παράγραφος 18 για τον καθορισμό κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και η παράγραφος 25 που προβλέπει ότι είνα αρμοδιότητα των δήμων “ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών”.
Και βέβαια καταργείται και η παράγραφος Γ του άρθρου 210 όπου ορίζεται ότι ο συντονισμός και όλες σχεδόν οι αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ ανήκουν στην Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής καθώς ο ΟΑΣΑ ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών.
Την ανάρτηση της δημόσιας διαβούλευσης θα την βρείτε εδώ