Ξεκίνησε η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στους Αγίους Αναργύρους αλλά

Με απόφαση του Δημάρχου όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού συγκροτήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφορά την υποχρεωτική δημοσιοποίηση μέσω του διαδικτύου των αποφάσεων της Διοίκησης, για την πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
Η στελέχωση της ΟΔΕ είναι πενταμελής, από υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και προσδιορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Σαράντη που υπογράφηκε στις 24 Ιανουαρίου.
Όπως αναφέρει η απόφαση, «Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση,η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.»
Ετσι με τη συγκρότηση της ΟΔΕ ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο Δήμο, που αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές πλευρές της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση.
Ομως σύμφωνα με ανάρτηση του www.politis-gr.com ….από τους 920 περίπου φορείς που, βάσει του νόμου για τη διαφάνεια, υποχρεούνται από τον προηγούμενο Οκτώβριο να κοινοποιούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» κάθε πράξη που υπογράφουν, μόνο 714 έχουν «ενεργοποιηθεί», καταγράφοντας έστω και μία πράξη, και μόνο 425 από αυτούς έχουν δηλώσει έστω και μία δαπάνη, αν και ο πρόγραμμα «Διαύγεια» είναι-κατά δήλωση του- ένα προσωπικό στοίχημα του Γιώργου Παπανδρέου.
Ορισμένοι φορείς λάμπουν διά της απουσίας τους, καθώς δεν έχουν καν καταχωριστεί στο σύστημα, όπως ο ΟΔΙΕ.
Με άλλα λόγια, αν ισχύουν όσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr, οι μισοί από τους φορείς του Δημοσίου το τελευταίο τετράμηνο ….. δεν πραγματοποιούν πληρωμές. Ούτε καν για λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές ή έστω για έναν καφέ σε κυλικείο για να κεράσουν έναν καλεσμένο τους!
Υπόψη ότι με βάση το νόμο, καμία απόφαση δεν εκτελείται αν δεν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης, η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.
Όσοι φορείς  εγκρίνουν δαπάνες, χωρίς δημοσίευση, η πράξη είναι παράτυπη και μη εκτελεστέα, όπως ρητώς ορίζεται  από το άρθρο 4 του σχετικού νόμου 3861/2010.
Σε σχετική εγκύκλιο, που στάλθηκε στους φορείς τον Οκτώβριο, τονίζεται ότι «η καταχώριση και ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση». Επίσης επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώριση και ανάρτηση των νόμων και των πράξεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107, περ. ε και στ του ν. 3528/2007).
Και όμως …. Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το προσωπικό στοίχημα του κ. Παπανδρέου. Προφανώς και τον ίδιο! Δεν εξηγείται αλλιώς…