Μόνο στην Ηλιούπολη απογραφή;

apografi

Ο δήμος Ηλιούπλης ενημερώσε με ανακοίνωση τους κατοίκους του ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, σύμφωνα με το ΠΔ 168/2008.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Γενικών Απογραφών καθορίζονται ως εξής:
Α) για την Απογραφή Κτιρίων, από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011 (με ημερομηνία αναφοράς 15.1.2011)
Β) για την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών, από 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011 (με ημερομηνία αναφοράς 29.3.2011)
Οι εντεταλμένοι συνεργάτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής υποχρεούνται να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, εφόσον τους ζητηθεί, με επίδειξη στους δημότες του αποδεικτικού εγγράφου που θα φέρουν μαζί τους. Τα ονόματα των εντεταλμένων συνεργατών αυτών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο Δήμο.
Επίσης, οι υπάλληλοι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έχουν εγκατασταθεί σε χώρο του Δήμου μπορούν να απαντούν σε κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί στο τηλέφωνο 2109970189.

Ομως για μια ακόμη φορά μπαίνουν ερωτηματικά για το θέμα και την προετοιμασία της απογραφής αφού ένα μήνα πριν ελάχιστοι γνωρίζουν για το θέμα και ειδικότερα οι  δήμοι που θα ασχοληθούν μ’ αυτό.
Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα Γενικές Απογραφές Κτιρίων & Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που όμως αγνοείται η τύχη της σε επίπεδο δημοσιότητας και έχει ως εξής:
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών της, διενεργεί τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, με βάση το Π.’. 168/2008 και τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σκοπός των ανωτέρω Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους καθώς και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι απαραίτητα για:
• τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
• την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου ότι αποτελούν τη μόνη στατιστική εργασία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε μικρή γεωγραφική ενότητα και μέχρι το επίπεδο οικοδομικού- απογραφικού τετραγώνου,
• τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων, όπως η κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, η ρύθμιση εκλογικών θεμάτων κλπ.,
• την εφαρμογή και υλοποίηση ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων,
• τη διάχυση και επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στοιχεία που προκύπτουν ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη,
• τη δημιουργία του βασικού πλαισίου αναφοράς για τη διενέργεια των περισσοτέρων στατιστικών ερευνών και εργασιών.
Ειδικότερα:
Η Απογραφή Κτιρίων θα διεξαχθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 15η Ιανουαρίου 2011. Αντικείμενό της θα είναι η καταμέτρηση όλων των κτιρίων της Χώρας, με αναφορά στη βασική τους χρήση, στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώτος και σε άλλα χαρακτηριστικά τους. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των κτιρίων θα κληθούν να συνεργαστούν με το εντεταλμένο και εκπαιδευμένο άτομο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Τομεάρχη, για τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, με τη μέθοδο της συνέντευξης.
Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών θα διεξαχθεί για διάστημα 15 ημερών, από 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 29η Μαρτίου 2011. Στόχος της θα είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους δηλ. Στον τόπο της συνήθους διαμονής τους.
Με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των μελών των νοικοκυριών και των δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και ανέσεων όλων των κατοικιών της Χώρας. Ο υπεύθυνος και τα μέλη του νοικοκυριού σε συνεργασία με τον Απογραφέα, που και αυτός θα είναι εντεταλμένο άτομο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα συμπληρώσουν τα ειδικά ερωτηματολόγια, με τη μέθοδο της συνέντευξης.
Των παραπάνω Γενικών Απογραφών προηγείται η εργασία της προμέτρησης των κατοικιών όλης της Χώρας από εκπαιδευμένους Τομεάρχες / Προμετρητές, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλη την Επικράτεια.
Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, όπως συμβαίνει με όλες τις στατιστικές έρευνες, θα είναι εμπιστευτικό και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς όπως αυτό απορρέει τόσο από την Εθνική Νομοθεσία (Ν. 3832/2010) όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία.
Αναμένοντας την συνεργασία κάθε κατοίκου αυτής της χώρας στο μεγάλο και εθνικά σημαντικό αυτό έργο, το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ θα είναι πάντα διαθέσιμο για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Πληροφορίες:
Ξενάκη Αθανασία
Γεν ‘/νρια Στατιστικών Ερευνών
Τηλ. 2131352151
Μουταφίδου Αικατερίνη
Προϊσταμένη ‘/νσης Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας
Τηλ. 2131352169
Email: [email protected]