Ανοίγουν επιδοτούμενα προγράμματα για τις ΜΚΟ

espasite2

Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης, κ.α., και αφορά δημόσιους φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικούς φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

Comenius, Grundtvig: Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Προθεσμίες: 29 Απριλίου 2011 & 16 Σεπτεμβρίου 2011.

Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανόμενου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da Vinci), Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ), προθεσμία: 4 Φεβρουαρίου 2011.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις· Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio – Grundtvig: Εργαστήρια, προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2011.

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα. Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2011.

Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη μεταφορά της καινοτομίας, προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2011

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 100% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση, την κατηγορία εξόδου, την διάρκεια του σχεδίου και τον αριθμό των συμμετεχουσών χωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr

Πρόγραμμα Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και, επομένως, τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς και ιδιωτικοί φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1 – Μέτρο 1.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011 & 01/09/2011.

Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1- Μέτρο 1.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/09/2011.

Σχέδια των πολιτών (Δράση 1-Μέτρο 2.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.

Μέτρα υποστήριξης (Δράση 2 – Μέτρο 2.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.

Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Δράση 2 Μέτρο 3). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/02/2011.

Ενεργός Ευρωπαϊκοί Μνήμη (δράση 4). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 60% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_EL.pdf

Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Το πρόγραμμα δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς. Οι παρακάτω δράσεις ειναι ανοιχτές:

Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διάρκειας από τρία έως πέντε έτη). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011. 
Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας εως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.
Σκέλος 1.2.2: Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης (διάρκειας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 03/02/2011.
Σκέλος 1.3.5: Σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες (διάρκειας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 03/05/2011.
Σκέλος 1.3.6. Στήριξη για ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/11/2011.
Σκέλος 2. Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/09/2011.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως και 80% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=821&Itemid=90

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.