Επιτροπές Δημόσιας Διαβούλευσης

daskalo_diavoul

Ενας – ένας οι δήμοι ετοιμάζονται να οργανώσουν τον νέο δημοκρατικό θεσμό που εισάγει ο Καλλικράτης και αφορά την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010, «1.Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής  διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

0.    α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
0.    β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
0.    γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
0.    δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
0.    ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
0.    στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
0.    ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
0.    η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
0.    θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
0.    ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.» 
Με εγκύκλιο που έστειλε το Υπ. Εσ. στος δήμους διευκρινίζει ότι “είναι προφανές ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ΄ αυτή. Κατά την προαναφερόμενη διαδικασία θεωρείται σκόπιμο να ορισθούν και αναπληρωματικά μέλη.
Για την συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, καλούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο (αποστολή πρόσκλησης, δημοσίευση στον τοπικό τύπο κλπ) φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους εντός τακτής οριζόμενης προθεσμίας. Η πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της που κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των συζήτηση θεμάτων, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Αν δεν υπάρχει απαρτία, δηλαδή αν απουσιάζουν περισσότερα μέλη από αυτά που παραβρίσκονται, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα, οπότε θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά στα οποία καταγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν.11
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από το νομοθέτη, η επιτροπή δεν μπορεί να
συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων.
Παρότι είναι προαιρετικό, συνιστάται η ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο σχετικού
κανονισμού διαβούλευσης, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σ’ αυτή, τις διαδικασίες διαβούλευσης και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου”._

Το επόμενο δεκαήμερο αποτελεί κρας τεστ για τους δήμους για να δούμε πως θα λειτουργήσει ο θεσμός και κυρίως με ποιον τρόπο θα συγκροτηθεί. Στον Αγίου Δημήτριο βγήκε ανακοίνωση προκήρυξη οποία αναφέρει τα εξής: «Καλούνται όσοι δημότες και δημότισσες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τη Δευτέρα 21/2/2011 στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (2ος  όροφος), αρμόδια υπάλληλος, κ. Αικατερίνη Μαγγιώρου, διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55 – Τ.Κ. 17343. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109711920. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.»
Στον Δήμο Παπάγου Χολαργού ο αντιδήμαρχος κ. Δασκαλόπουλος κάλεσε τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να δώσουν ονόματα για να συγκροτηθεί η επιτροπή. Δείτε το σχετικό video. Στους περισσότερους δήμους δεν υπάρχει ακόμη καμία ενεργοποίηση.