Βάση δεδομένων για τις αδελφοποιήσεις

adelfopoiisi

Εγκύκλιο έστειλε το Υπ. Εσ. στους δήμους σε συνέχεια των σειράς σχετικών εγγράφων λόγω πλήθος των ερωτημάτων από τους νέους δήμους της χώρας, σχετικά με την αναζήτηση εταίρων για την υλοποίηση πράξεων αδελφοποίησης στο πλαίσιο του κατεξοχήν κοινοτικού χρηματοδοτικού μέσου για τις αδελφοποιήσεις πόλεων, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013’, του οποίου εθνικό σημείο επαφής είναι η υπηρεσία Ανάπυξης Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών, σύμφωνα με την οποία, εκτός από τη χρήση της σχετικής ιστοσελίδας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (http://www.twinning.org/el/find_a_partner.html), οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο doc ή pdf) και στην αγγλική γλώσσα μια γενική παρουσίασή τους, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας, τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους (ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτιστικά), το δυναμικό τους, το επίπεδο των σχέσεών τους με άλλους ΟΤΑ ή δίκτυα της αλλοδαπής, τυχόν φωτογραφικό υλικό, ώστε να διαβιβαστεί, στη συνέχεια, στα αντίστοιχα εθνικά σημεία επαφής των υπόλοιπων επιλέξιμων χωρών του Προγράμματος για την αναζήτηση ενδιαφερόμενων πόλεων που θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν μαζί τους. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση εκείνων των ελληνικών πόλεων που θα επιθυμούσαν τη συνεργασία με πόλεις μιας συγκεκριμένης χώρας.

Επίσης το ΥΠΕΣ με την ίδια εγκύκλιο υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του ΚΔΚ (ν.3463/2006), για τη συμμετοχή των δήμων σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την υλοποίηση πράξεων αδελφοποίησης με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ.2β του ν.3345/2005, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Τα σχετικά έγγραφα που επικαλείται το Υπουργείο είναι τα εξής:

Τα υπ’ αριθ. οικ. 34329/21-6-2010, οικ.40352/19-7-2010, οικ.49761/2-9-2010, 61108/1-11-2010, 66885/23-11-2010, 72278/20-12-2010 3029/20-1-2011 έγγραφά μας