40 εκατ. ευρώ του ΥΠΕΚΑ σε σχολικά κτήρια

sxolio_maketa

Πρόσκληση ύψους 40 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια σχολικά κτήρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπέγραψε η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.
Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την πρόσκλης αυτή καλεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον O.Σ.Κ. (Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων) για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”.
Με την πρόσκληση αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος η αναβάθμιση της ενεργειακής κατάστασης των σχολικών κτηρίων, καθώς και η επιδεικτική χρήση των ΑΠΕ στις μαθητικές κοινότητες.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως την 30η/ 9 / 2011 και να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας οι οποίοι είναι:
(i) Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
(ii) Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά
έργα
(iii) Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
(iv) Μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή
Ειδικότερα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις, προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις των σχολικών κτιρίων για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) και να ενθαρρυνθεί η χρήση ΑΠΕ:
Α. Δράσεις ΑΠΕ:
1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
2. Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
3. Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
4. Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
5. Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
6. Συνδέσεις με δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
7. Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους

Β. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:
1. Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους
2. Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
3. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης
4. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
5. Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
6. Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
7. Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
8. Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
9. Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
10. Συνδέσεις με (ημόσιο (ίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Γ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
1. Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου
2. Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής)
3. Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)
5. Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
6. Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2 και άλλων ρύπων κ.λ.π.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.α.), αποδόσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.α.
7. (ράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής,
Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ) και
8. (ράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.
H διασφάλιση του επιδεικτικού χαρακτήρα ενός συστήματος και η προώθηση στις μαθητικές κοινότητες και, μέσω αυτών, στην κοινωνία, αρχών και τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα επιτευχθεί μέσω της διασφάλισης επισκεψιμότητας των νέων εγκαταστάσεων από τους μαθητές,

της αναγραφής επ’ αυτών ή επί Πινακίδων των λειτουργικών αρχών και των τεχνικώνχαρακτηριστικών τους,
της εγκατάστασης Συστημάτων καταγραφής και παρουσίασης της ανά πάσα στιγμή καισωρευτικά παραγόμενης ενέργειας, των ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρησηςτου αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα,
της εκπόνησης Οδηγών λειτουργίας και της κυκλοφορίας Φυλλαδίων,
της δημιουργίας και συντήρησης Ιστοσελίδων κλπ.

Άμεση Αξιολόγηση
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥ( ΕΠΠΕΡΑΑ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα VI), εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ”.
Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ( ΕΠΠΕΡΑΑ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση της πρότασης, ενημερώνεται ο δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική, η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.