Οι περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα Πολιτικής Προστασίας

ds_attikis2

Οι Περιφέρειες και ιδιαιτέρως η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής έχει την αρμοδιότητα του γενικού συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το Αρθρο 210 που αφορά τις Μητροπολιτικές λειτουργίες αλλά και το άρθρο 186 που αφορά τις αρμοδιότητες των Περιφερειών.
Συγκεκριμένα το άρθρο 210 αναφέρει Η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που καταρτίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσε­ων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δήμου και είναι οι εξής:
Και στην παράγραφο Δ αναφέρει με τίτλο «Τομέας πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως”:
1. Η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
2. Η συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικού μητροπολιτικού οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
3. Η διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας.
4. Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων και της αντιχει­μαρρικής προστασίας και η μέριμνα για την κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων περιφερειακού επιπέδου.
5. Η μέριμνα για το σχεδιασμό της αντιπυρικής προ­στασίας και η οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας των εμπλεκόμενων κρατικών και άλλων φορέων και των Ο.Τ.Α. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

Και το Αρθρο 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών αναφέρει:
ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς:
Θ. Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:
1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ο­ρίων της εδαφικής της περιφέρειας, στο πλαίσιο και του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Αϳ), όπως ισχύει.
2. Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζο­νται σε επίπεδο περιφέρειας.
3. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτι­κής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να απο­τελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο ε­θνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουρ­γική Επιτροπή.
4. Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κα­τάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
5. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.
6. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
7. Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμε­τώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζη­μιών.
8. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Αϳ).

Επίσης στο άρθρο 160 για τους Αντιπεριφερειάρχες αναφέρεται
δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας και στο Άρθρο 174 Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής
αναφέρεται ότι εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.