Στοιχεία για την απογραφή ζητάει ο Ζώης

Στοιχεία για την οικονομική απογραφή των δήμων και την πορεία της διαδικασίας  ζήτησε από τον υπουργό εσωτερικών ο κ. Ζώης με ερώτησή του στη βουλή.
Συγκεκριμένα ο κ. Ζώης αναφέρει: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74445/29.12.2010 απόφασή σας «Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2011» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 267 του ν. 3852/2010, οι αρμόδιες Επιτροπές Απογραφής που έχουν συσταθεί στους Δήμους της χώρας έπρεπε ως τις 28.2.2011 να έχουν ολοκληρώσει το έργο της απογραφής και να αποστείλουν αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον πρόεδρο της οικείας Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Επίσης οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι σύνδεσμοι των Ο.Τ.Α. ενημερώνουν: α) με τα βασικά υπηρεσιακά στοιχεία του προσωπικού που απασχολούν, τη βάση δεδομένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζομένων των δήμων», και β) με τα οικονομικά τους στοιχεία, τη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων». Οι βάσεις δεδομένων τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο κοινοποιεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αναφορές με συγκεντρωτικά στοιχεία
Ο κ. Ζώης λοιπόν ζήτησε να μάθει Ποια είναι τα αποτελέσματα της ως άνω απογραφής; Να κατατεθεί αντίγραφο της έκθεσης απογραφής κάθε Δήμου ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αν επαληθεύθηκαν οι αιτιάσεις που αποδίδονταν στους Δήμους, μέσω σωρείας δημοσιευμάτων, ότι είναι οι πιο υπερχρεωμένοι δημόσιοι φορείς, περισσότερο ακόμη και από τις ΔΕΚΟ; Και ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται συνολικά στην Αυτοδιοίκηση, όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας; Έχει αποκλείσεις ο αριθμός αυτός από τον αριθμό που προέκυψε από την απογραφή;