Αντισυνταγματικές οι συμβάσεις στα ΚΕΠ

zois

«Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πρόσφατη απόφασή της (Πρακτικά της 6ης γενικής συνεδρίασης της 16-2-2011)δέχεται, ομόφωνα, ότι η ρύθμιση της παρ.6 του άρθρου 20 του  Ν. 3801/2009  κατά το μέρος που προβλέπει τη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων έργου των απασχολούμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης ανανέωσης ή παράτασης συμβάσεων που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 για κάθε σύμβαση έργου που συνάπτουν φυσικά πρόσωπα με φορείς του δημοσίου τομέα, είναι αντισυνταγματική» σημειώνει με ερώτησή του προς τον . Υπουργό Εσωτερικών ο υπέυθυνος του τομέα εσωτερκών κ. Χρήστος Ζώης και συνεχίζει:
Και τούτο, επειδή οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να μετατραπούν έμμεσα και εκ πλαγίου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, γεγονός το οποίο αντίκειται στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 103 του Συντάγματος, με τις οποίες θεσπίζεται γενικός και απόλυτος απαγορευτικός κανόνας μετατροπής σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων με μίσθωση έργου που συνάπτουν φυσικά πρόσωπα με το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Με την ανωτέρω απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναιρείται πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΕΠ, το οποίο διέπεται από ειδικές διατάξεις λόγω του σκοπού και του έργου αυτών και συγχρόνως δεν λαμβάνεται υπόψη ότι το θέμα της φύσης των συμβάσεων των εργαζομένων στα ΚΕΠ προσδιορίζεται από τον ίδιο τον ιδρυτικό τους  νόμο  (άρθρο 31 Ν.3013/2002)και έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με τις αποφάσεις αριθμ.18/2006 και 20/2007,με συνέπεια τυχόν εφαρμογή της να συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία του θεσμού των ΚΕΠ

Κατόπιν τούτων, ερωτάται  ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1)Ποιες είναι οι θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επί της ανωτέρω απόφασης της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
2)  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της απόφασης αυτής από την εφαρμογή της;