Προκηρύξεις για την πλήρωση 51 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

empeirognomones

 

 

Με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), προκηρύσσονται για πλήρωση οι παρακάτω πενήντα μία (51) θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά προκηρύσσονται

:  Τέσσερεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP), Μονάδες Β.3, C.3, E.2, G.6  Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO), Μονάδες C.2, E.2  Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Τπηρεσία καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Μονάδα C.1  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE), Μονάδα Α.4  Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR), Μονάδα GP1.001, A.2, G.1, G.4, GP3, H.1.  Σέσσερεις θέσεις στην Eurostat (ESTAT), Μονάδες Ε.1, F.5, G.3, G.6  Δύο θέσεις στη Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE), Μονάδες C.1, C.3  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT), Μονάδα A.LV ΑΔΑ: 4ΑΘΒΚ-Λ8 2  Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Τγείας και καταναλωτών (SANCO), Μονάδες C.5, E.1  Σρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Τποθέσεων και Ένταξης (EMPL), Μονάδες Ε.1, Ε.5, F.3.

  Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Τπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO),Μονάδα 0.5  Σρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Τπηρεσιών (MARKT), Μονάδες 0.2, E.3, F.2  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI), Μονάδα K.3  Δύο θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG), Μονάδα B.2, B.3  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το κλίμα (CLIMA), Mονάδα B (χωρίς αποζημίωση)  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ΢υνεργασίας — EuropeAid (DEVCO), Μονάδα I.1  Σρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων (HOME), Μονάδα Α.1, Α.3, C.1.

 Μία θέση στη Νομική Τπηρεσία, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (SJ AGRI)  Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR), Μονάδες B.3, D.3  Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας (INFSO), Μονάδες Α.3, D.3  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD), Μονάδα F.2  Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE), Μονάδα F.1, H.3  Μία θέση στην Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO), Μονάδα Α.4

 Τρεις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Φρηματοδοτικών Τποθέσεων (ECFIN),Μονάδες Α.4, C, G.3  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG), Μονάδα Α.

  Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του ΢υμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Τπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργαστούν. ΢την περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη χωριστών βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Σέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: [email protected] (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία: έως τις 8 Ιουνίου 2011 πλην των ακόλουθων δέκα πέντε θέσεων με στοιχεία [ AGRI.K.3, BUDG.B.2, CLIMA.B, DEVCO.I.1, DGT.A.LV, ECFIN.C, ECHO.A.4, EPSO.0.5, HR.B.3, INFSO.A.3, INFSO.D.3, MOVE.C.1, MOVE.C.3, RTD.F.2 και SANCO.E.1] των οποίων η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Μαΐου 2011. Η τελική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 15/06/2011 και η 16/05/2011 αντίστοιχα, πλην όμως η υποβολή των αιτήσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Σα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Σο εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651 έως τις 08/06/11 & 09/05/11 αντίστοιχα.

Η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες δεν συνεπάγεται δέσμευση των κυβερνήσεων έναντι των ευρωπαϊκών οργάνων ή του ενδιαφερομένου. Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το ΢υμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. ΢το στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Τπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών- μελών. Η Επιτροπή ή το ΢υμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Τπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και οι Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, και Σοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που εποπτεύουν.

Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ : www.gspa.gr στην ενότητα: Δημόσια Διοίκηση / Επικαιρότητα και στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση /Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση.