Με νόμο ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί

ypes

Τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αντιστοιχίας εσόδων εξόδων προκειμένου να μην παρουσιάζονται ελλείμματα στους δήμους επιδιώκει με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο νόμο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 43 με τίτλο «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του σχεδίου νόμου, προστίθενται  εδάφια στις  παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του ν.3852/2010, προκειμένου να μην καταρτίζονται ελλειμματικοί προϋπολογισμοί από τους δήμους και τις περιφέρειες της Χώρας. Έτσι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 και της παρ. 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, έκθεση της οικείας οικονομικής επιτροπής, ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το ύψος των εσόδων του προϋπολογισμού δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των εγγεγραμμένων δαπανών, το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά στην κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίζεται η – υποχρεωτική από το νόμο – ισοσκέλισή του, καθώς και η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Επιπλέον, τίθεται προθεσμία για τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων και προβλέπεται ρητά, ότι η νομιμότητα αυτών των πράξεων θα εξετασθεί από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Τέλος, προκειμένου οι ρυθμίσεις αυτές να τύχουν άμεσης εφαρμογής, ορίζεται ότι τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι εκθέσεις των οικονομικών επιτροπών, θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και όχι με προεδρικά διατάγματα, όπως προβλέπεται στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 3852/2010.
Επίσης με την προσθήκη της παρ. 5 παρέχεται η δυνατότητα με αιτιολογημένες αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων να τακτοποιούνται οφειλές κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων και επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης που λύονται, τόσο προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και προς τρίτους. Η αναγκαιότητα της ρύθμισης αυτής, η οποία είναι αίτημα της ΚΕΔΚΕ,  προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί δήμοι κατά τη διαδικασία των συγχωνεύσεων που προβλέπει ο Καλλικράτης προχώρησαν στη λύση αυτών των επιχειρήσεων και την ένταξη των δράσεών τους  και του προσωπικού τους στο δήμο ή σε νομικό τους πρόσωπο και . Επίσης η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για αμιγείς επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν με τον προϊσχύσαντα ΚΔΚ και δεν προσαρμόστηκαν στις διατάξεις του ισχύοντος ΚΔΚ .