Συμβάσεις με ιδιώτες στην καθαριότητα

aporrimmatoforo

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το Υπουργείο Εσωτερικών ανοίγει τον δρόμο των συμβάσεων με ιδιώτες για την καθαριότητα.
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
Με τις νέες ρυθμίσεις προσδιορίζονται ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν  από τις τοπικές συνθήκες. Οι συμβάσεις αυτές επειδή είναι εξαιρετικής σημασίας όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση απαιτείται τόσο η εξειδίκευση των όρων τους  όσο και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου της εφαρμογής της παρούσας διάταξης. Ταυτόχρονα ρυθμίζεται η τακτοποίηση όσων συμβάσεων είχαν ήδη καταρτισθεί κατά τη μεταβατική περίοδο έως τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης διάταξης μέχρι τη λήξη τους.
Ουσιαστικά δίνει τελικά παράταση στην απαγόρευση που είχε επιβάλει ο Καλλικράτης.
Οι διαρκώς εξισωμένες συνθήκες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, λόγω των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε δήμου, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (ορεινότητα, νησιωτικότητα κ.οκ.), αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν οι δήμοι δεν επιτρέπουν πάντα και συνολικά την αποκομιδή με τις καθιερωμένες μεθόδους και  προσωπικό που οι δήμοι έχουν στη διάθεσή τους. Εξ αυτού επιβάλλεται πολλές φορές συμπληρωματικά η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για να ανταποκριθούν στην άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την οικονομία κλίμακας και κυρίως την προστασία και τον σεβασμό του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει εντονότερα ιδίως στις περιπτώσεις της καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων σε απομακρυσμένους οικισμούς καθώς και σε δημοτικούς χώρους και κτίρια, τα οποία είναι πολλά και διάσπαρτα στην περιφέρεια του δήμου. Επιπλέον για την προτεινόμενη διάταξη που αφορά τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για θέματα καθαριότητας και συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, η ΚΕΔΚΕ με σχετική απόφασή της προτείνε τη δημιουργία μικτού καθεστώτος αποκομιδής των απορριμμάτων ή την παράταση των σχετικών συμβάσεων τουλάχιστον ενός έτους στους Καλλικρατικούς δήμους.