Πιστοποίηση ΚΕΠ ως υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση Ο.Ε. και Ε.Ε.

kep_kep

 

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του προωθεί την πιστοποίηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως «υπηρεσιών μίας στάσης» προκειμένου να εξυπηρετούν τους πολίτες που θέλουν να ιδρύσουν εταιρείες.

Σύμφωνα με τον ν. 3853/2010, τα ΚΕΠ που λαμβάνουν «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μίας στάσης» είναι αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών (κάθε μορφής) που δεν απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 Για τον παραπάνω σκοπό θα αναπτυχθεί ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα συνδέει τα ΚΕΠ με τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων, προκειμένου να ολοκληρώνεται η ίδρυση της εταιρείας στις «υπηρεσίες μίας στάσης». Τα ΚΕΠ που θα πιστοποιηθούν θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επιθυμούν να ιδρύσουν εταιρείες, και να διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι Προιστάμενοι των ΚΕΠ οφείλουν να υποβάλουν αίτηση η οποία να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: Α. Δήλωση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ Β. Κάτοψη του ειδικά διαμορφωμένου χώρου Γ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού εκπαίδευσης υπαλλήλων.