Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

ypiresies5_foto
Ξεκίνησε το πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη

Από τις 4/4/2011 ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΠ
“Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” που εκπονείται απο το ΕΠ “Αττικής” , ΕΠ
“Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου” , ΕΠ “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου” , ΕΠ
“Μακεδονίας – Θράκης και λήγει στις 31/10/2011.

To πρόγραμμα απευθύνεται στην ΥΠΕΚΑ – Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Η χρηματοδότηση αφορά: Μελέτες για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση
ειδών και τύπων οικοτόπων, Μελέτες για την εποπτεία της κατάστασης διατήρησης
ειδών και τύπων οικοτόπων, Μελέτες για την ολοκλήρωση του 5ικτύου Natura 2000
Μελέτες για τον προσδιορισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας, διατήρησης και
διαχείρισης – θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Ο Προϋπολογισμός είναι € 29.000.000. Αναλυτικά: ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη (ΑΠ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»):
16.472.000 ευρώ ΠΕΠ Αττικής (ΑΠ

2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής): 6.032.000 ευρώ ΠΕΠ Μακεδονίας –
Θράκης (ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας): 928.000 ευρώ ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας): 4.408.000 ευρώ ΠΕΠ Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (ΑΠ

5: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας):
899.000 ευρώ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου): 261.000 ευρώ