Δάνεια για τον ισοσκελισμό των προϋπολογισμών

tpd

ΚΥΑ για τον ισοσκελισμό των πρϋπολογισμών μέσω δανείων έστειλε στους Δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών με τα γνωστά τους πια αντανακλαστικά σχεδον τέλος Ιουνίου Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, αποκλειστικά για το έτος 2011, διαπιστώνεται ότι είναι αδύνατη η ισοσκέλισή του, λόγω της ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των χρεών, αναφέρει η ΚΥΑ, το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς αυτής καλύπτεται νομίμως με την εγγραφή ποσού αντίστοιχου ύψους στο σκέλος των εσόδων σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια και συγκεκριμένα σε Κ.Α με τίτλο «Έσοδα από δανεισμό παρ.1ε, άρθρου 49, ν.3943/2011, για την αποπληρωμή χρεών».
Η πράξη ψήφισης του προϋπολογισμού συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη δανείου η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία που απαιτείται για τη ψήφιση του προϋπολογισμού και όχι ανάλογα με το ύψος του δανείου.
Το ύψος του παραπάνω ποσού προκύπτει από τη διαφορά του ύψους των νομοθετημένων εσόδων όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσής τους και του ύψους των νομίμων δαπανών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται με βάση:
α) τις υποχρεωτικές δαπάνες κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,
β) τις κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε υποχρεώσεις προηγούμενων
οικονομικών ετών και αυτές που αφορούν σε υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα από 1-1-2011 έως και τη σύνταξη του προϋπολογισμού,
γ) τις δαπάνες που αφορούν σε ειδικευμένες πιστώσεις,
δ) τις δαπάνες που αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και αυτές που αφορούν σε ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν γένει εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενων ή μη, καθώς και δαπάνες που αφορούν εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων.
ε) τις δαπάνες που αφορούν στις απολύτως απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως, η μη εκτέλεση των οποίων μπορεί να επιφέρει ζημίες ή κινδύνους.
Η εξασφάλιση του ποσού αυτού πραγματοποιείται είτε με συνομολόγηση δανείου στο πλαίσιο της ένταξης του ΟΤΑ στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του Ν.3852/2010, είτε, εφόσον εξασφαλιστεί η συνομολόγηση αντίστοιχου δανείου έως την 30/06/2011, κατά τα οριζόμενα ως προς τους περιορισμούς στο εδάφιο β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, αναλογικώς εφαρμοζομένων.
Η τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων για την ένταξη, εξετάζεται από την αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού και με τις προβλεπόμενες προθεσμίες.