Ερώτηση Ζώη για τη απογραφή των δήμων

zois2

Με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών ο υπέυθυνος αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει την διαδικασία υποχρέωσης των Στοιχείων Απογραφής των Δήμων
αναφέροντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αριθμ. 74445/29.12.2010 Υπουργικής Απόφασης  του ΥΠΕΣΑΗΔ , οι δήμοι όφειλαν,  έως την 31η Μαρτίου 2011,  να προβούν στη σύγκλιση των δημοτικών συμβουλίων  τους για  την έγκριση της έκθεσης απογραφής, η οποία θα έπρεπε να  έχει ολοκληρωθεί από τις οικείες  Επιτροπές  Απογραφής έως την 28.2.2011, Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 74712/29.12.2010 και την  με αριθμ. Πρωτοκ. 458/11.1.2011 σχετική εγκύκλιο,  η βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» τηρείται στο  ΥΠΕΣ, υπό την ευθύνη της Δ/νσης Οικονομικών των ΟΤΑ. Τέλος οι δήμοι, τα ΝΠΔΔ, που εποπτεύουν και οι σύνδεσμοι των ΟΤΑ  οφείλουν  να ενημερώνουν με τα βασικά υπηρεσιακά στοιχεία  του προσωπικού που απασχολούν , τη βάση δεδομένων «Ηλεκτρονικό μητρώο εργαζομένων στο δήμο» η οποία,  επίσης,  τηρείται στο ΥΠΕΣ.
Και ρωτά ο κ. Ζώης:
1)  Ποιοι δήμοι έχουν ολοκληρώσει την  προβλεπόμενη από το νόμο απογραφή,  σύμφωνα με το προαναφερόμενο χρονοδιάγραμμα; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα έγκρισης της έκθεσης απογραφής κάθε δήμου ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Χώρας.
2)  Ποια τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων, όσον αφορά στις ανειλημμένες οικονομικές  υποχρεώσεις των δήμων και ποια η εικόνα που προκύπτει σχετικά με υπερχρεωμένους δήμους;  Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία ανά  δήμο.
3)Ποια η αξιολόγηση της συγκριτικής αποτίμησης ως προς το χρέος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης;
4)  Έχουν  προσδιορισθεί δείκτες αξιολόγησης για κάθε δήμο,  οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως βασικά κριτήρια για την ενεργοποίηση των προβλεπομένων από το ν.3852/2010 μηχανισμών συγκράτησης του  χρέους τους, όπως αναφέρατε στο προαναφερόμενο απαντητικό σας έγγραφο;  Aν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες ;
5)  Ποιος ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που απασχολείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αυτός προκύπτει από τις υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με βάση το  Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζομένων των δήμων,   μετά την επεξεργασία,  που αναφέρατε στο  από 31/3/2011 σχετικό απαντητικό έγγραφο ;