Νόμιμα τα ΠΔ για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και δήμων, λέει το ΣτΕ

ste2

Νόμιμα έκρινε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν, πρώτον, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και δεύτερον, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ειδικότερα, με το σχέδιο ΠΔ για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΠΕ) (ΝΠΙΔ), το οποίο αποτελείται από 27 άρθρα, ρυθμίζονται ο σκοπός και οι πόροι της ΕΠΕ, ο τρόπος εκλογής των οργάνων της και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και θέματα οικονομικής διοίκησής της. Με το δεύτερο σχέδιο ΠΔ, το οποίο αποτελείται από 46 άρθρα και αφορά στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ρυθμίζονται ο σκοπός και οι πόροι των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ, καθώς και η σύσταση, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητες των οργάνων των ΠΕΔ και των ΚΕΔΕ. Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητή τον πάρεδρο Δ. Βασιλειάδη), στις υπ’ αριθμόν 134 και 139/2011 γνωμοδοτήσεις του κάνει διάφορες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις επί των δύο σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία εν κατακλείδι κρίνονται νόμιμα και τα δύο