Παράταση αλλά και άμεσες ενέργειες για την μεταφορά των μαθητών

sxoliko19

Mε εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθύμισε στους δήμους ότι με την παρ.18 του άρθρου 94 του «Καλλικράτη» όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο η΄ παρ.10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α), η αρμοδιότητα της μεταφοράς
μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε μετά το πέρας της εξάμηνης μεταβατικής περιόδου (1-7-2011) από τις Περιφέρειες στους Δήμους.
Οπως έχουμε γράψει προ διμήνου όμως λόγω του περιορισμένου χρόνου έως την έναρξη του νέου σχολικού έτους και του συνεπακόλουθου κινδύνου οι διαδικασίες των διαγωνισμών για τη μεταφορά μαθητών σε πολλούς από τους Δήμους της Χώρας να μην έχουν ολοκληρωθεί, το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή με την οποία δίνεται η δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, από 1-9-2011 έως 31-12-2011 από τις Περιφέρειες, για τα δρομολόγια χωρικής αρμοδιότητας Δήμων στους οποίους οι διαγωνισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Ομως τονίζεται ότι η παράταση αυτή των συμβάσεων προϋποθέτει απαραιτήτως ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί θα έχουν προκηρυχθεί από τους Δήμους το αργότερο έως 31-8-2011 και εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το βεβαιώσει με πράξη του.
Ετσι καλούνται οι δήμοι να προβούν άμεσα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, στην παράταση από 1-9-2011 έως 31-12-2011 των υφιστάμενων συμβάσεων. Επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση των παρατάσεων των σχετικών συμβάσεων για την
χωρική αρμοδιότητα έκαστου δήμου θα γίνει από τον Περιφερειάρχη εφόσον υφίσταται η διαπιστωτική πράξη του Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που πιστοποιεί ότι ο δήμος έχει προκηρύξει τους διαγωνισμούς μέχρι 31-8-2011 και ότι ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση ο Περιφερειάρχης οφείλει να ενημερώσει το Υπουργείο έως τις 5-9-2011 για τους δήμους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθετική ρύθμιση για παράταση των συμβάσεων. Οι συμβάσεις παρατείνονται με τους ίδιους όρους αλλά με κόστος μικρότερο εκείνων που έληξαν το οποίο θα διαμορφώνεται ύστερα από διαπραγμάτευση λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος που υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο και τις παραδοχές της νέας ΚΥΑ.