Κατατέθηκε διορθωτικό νομοσχέδιο για τον Καλλικράτη

kastanidis-koukoulo

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Στο δεύτερο κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία αναδείχθηκαν από την εφαρμογή του ν. 3852/2010. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των αναγκών σε προσωπικό και μέσα για την  άσκησης αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής, τη συνέχιση της λειτουργίας δομών κοινωνικής προστασίας, την ίδρυση και τη λειτουργία δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, τη στελέχωση του γραφείου του Περιφερειάρχη, τη διευκόλυνση δημοτικών συμβούλων που εργάζονται ή κατοικούν σε νησιά για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβούλιου, τη μεταφορά των  μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την τμηματική εξόφληση υποχρεώσεων δήμων ή περιφερειών σε προμηθευτές τους και, τέλος, τη δυνατότητα υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας τους.

Στο  Άρθρο 9 του νομοσχεδίου με τίτλο Θεσμικά θέματα  ΟΤΑ προβλέπεται ότι
1. Για τις προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης φροντίδας (ΒΣΟΦ) που λειτουργούν από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των αποφάσεων με αριθμούς Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9.10.2001 (Β΄ 1397), Π2β/Γ.Π.οικ.14957/9.10.2001 (Β΄ 1397), Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (Β΄ 1397) και, αντίστοιχα, Π1β/Γ.Π.οικ.116847/26.11.2002 (Β΄ 1519), όπως ισχύουν.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφιστάμενη δομή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΒΣΟΦ που είχε ιδρυθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο επιχείρησης ΟΤΑ μεταφέρεται στον οικείο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού  συνεχίζει να λειτουργεί από τους φορείς αυτούς, βάσει της άδειας που είχε εκδοθεί για τη συγκεκριμένη δομή που μεταφέρεται στο δήμο ή στο νομικό του πρόσωπο δημοσίου δικαίου που αναλαμβάνει τη λειτουργία της.
2.α.  Η παράγραφος 6α του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου ΝΠΔΔ».
β. Οι ρυθμίσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και επί παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης ΟΤΑ και η λειτουργία τους μεταφέρεται σε υπηρεσία του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού.   
3.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Μια εκ των θέσεων της παραγράφου 1 μπορεί να πληρούται με θέση μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα Περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται και απολύεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ιδιαίτερος γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αμέσως μόλις ο Περιφερειάρχης αποβάλλει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.
Στον ιδιαίτερο γραμματέα καταβάλλονται αποδοχές ειδικού συνεργάτη.».
β. Στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται μία θέση Διευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη. Η θέση καλύπτεται ή με ειδικό σύμβουλο ή με επιστημονικό ή με ειδικό συνεργάτη Περιφερειάρχη ή με προσωπικό της οικείας περιφέρειας ή με το προσωπικό που αποσπάται στο Γραφείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11α του άρθρου 247. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν το βασικό μισθό και τα επιδόματα της οργανικής τους θέσης, που δεν συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.».

Στο Άρθρο 10 με τίτλο «Ρυθμίσεις καταστατικής θέσης αιρετών»

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η αντιμισθία  δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 93 είναι μικρότερη των, πάσης φύσεως, αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς ως εξής:
α) του δημάρχου μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, και
β) του αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου, χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν λαμβάνει ο δήμαρχος.».
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού».

Στο Άρθρο 11 με τίτλο «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ»

1. Με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και  κοινοχρήστων χώρων των δήμων και των νομικών τους προσώπων.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος.
Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».
3. Είναι έγκυρες οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2011.
4. Στις παραγράφους 1α και 4 του άρθρου 246 του ν. 3852/2010, καθώς και στις παραγράφους 1 του άρθρου 45 και του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 διαγράφονται οι λέξεις «αντίστοιχες» ή «αντίστοιχη».
Στην παράγραφο 1β του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται».
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους ηλικίας.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η αίτηση υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2011.».
6. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του ν. 3250/2004, όπως ισχύει, που συνήφθησαν κατόπιν των με αριθμούς 1/2009 και 2/2009 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3250/2004 και ήταν ενεργές την 30η Απριλίου 2011 παρατείνονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών. Σε περίπτωση λύσης των συμβάσεων αυτών την 30η Απριλίου  2011 ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συμβάσεις δύνανται να επανασυναφθούν με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχόλησης δεκαοχτώ (18) μηνών.
7. Οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατείνονται για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και αφού προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει με πράξη του ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν από τους οικείους δήμους, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.
Οι συμβάσεις παρατείνονται με τους ίδιους όρους και με κόστος μικρότερο εκείνων που έληξαν, το οποίο διαμορφώνεται μετά από διαπραγμάτευση.
Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους και την ανάδειξη των νέων αναδόχων, οι παραπάνω συμβάσεις, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παράτασης,  λύνονται αυτοδικαίως και αζημίως.   

Στο Άρθρο 12 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων»

1. Επιτρέπεται η τμηματική πληρωμή υποχρέωσης δήμου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της οποίας έχει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο, με περισσότερα του ενός χρηματικά εντάλματα.
Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα και στα επόμενα σημειώνεται παραπομπή στα στοιχεία του εντάλματος, στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
Εάν τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε χρηματικό ένταλμα προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν γίνεται παραπομπή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά επισυνάπτονται στο ένταλμα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών, πάνω στα οποία σημειώνονται τα στοιχεία του εντάλματος, όπου έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα αυτών.
2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) εφαρμόζονται και στο μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται στις περιφέρειες για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.
3.   Η παράγραφος 1 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 τροποποιείται ως εξής:
«1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.
Για αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.».
4. Η ισχύς των άρθρων 272 και 274 του ν. 3852/2010 έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.
5. Οι ρυθμίσεις της με αριθμό 22292/09.05.2011 (Β΄ 1256) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου 1.ε του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), εφαρμόζονται τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των ΟΤΑ όσο και κατά τις αναμορφώσεις αυτού που πραγματοποιούνται εντός  του οικονομικού έτους.
Η προθεσμία της παραγράφου 3 της ίδιας απόφασης παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.
Η συμμόρφωση στις ειδικές προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως και 3 της ανωτέρω απόφασης, εξετάζεται από την αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παραπάνω απόφαση.