Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων με πρόστιμα στην Καλαμάτα

oikopedo_katharismos

Ο Δήμος έχει την ευθύνη καθαρισμού των δημοτικών οικοπέδων (αδιαμόρφωτοι χώροι ιδιοκτησίας του Δήμου) αλλά και σύμφωνα με το αριθμό 26 παράγραφος 1 άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) έχει και τη μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσας πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων” υπενθιμίζει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμάτας που βρίσκεται στην τελική φάση καθαρισμού όλων των οικοπέδων του Δήμου (δημόσια και ιδιωτικά). «Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται  εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα» συνεχίζει η ανακοίνωση του δήμου.
Σε ό,τι αφορά στα ιδιωτικά οικόπεδα, ο δήμος αναφέρει πως έχει γίνει έλεγχος σχεδόν στο σύνολο των ιδιωτικών οικοπέδων, έχουν καταγραφεί αυτά που δεν είναι καθαρισμένα, έχει γίνει αναζήτηση των ιδιοκτητών, έχουν σταλεί περισσότερες από εβδομήντα (70) επιστολές στους ιδιοκτήτες για να προβούν στον καθαρισμό στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. «Από τα περίπου σαράντα (40) οικόπεδα των οποίων έχει λήξει η προθεσμία καθαρισμού μόνο εφτά (7) δεν έχουν καθαριστεί και θα προβεί ο Δήμος άμεσα στον καθαρισμό τους ακολουθώντας όσα προβλέπονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις» αναφέρει η ανακοίνωση.