Μόνο στους διοικητικούς η αύξηση ωραρίου

ypes

Συνολικά 32 ώρες την εβδομάδα θα συνεχίζουν να εργάζονται οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πόστα πιο εκτεθειμένα, όπως η καθαριότητα, τα συνεργεία και η ασφαλτόστρωση κλπ, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Άλλωστε, όπως αναφέρει το Υπουργείο οι συγκεκριμένες ώρες εργασίας είναι κατοχυρωμένες μέσω των συλλογικών συμβάσεων. Ή αύξηση των ωρών εργασίας από τις 37,5 στις 40 αφορά μόνο στους υπαλλήλους γραφείου των ΟΤΑ.

Η διευκρίνιση αυτή προέκυψε μετά από από 8-07-2011 έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αναφορικά με το ωράριο ειδικών κατηγοριών προσωπικού Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Οπως τονίζεται από το Υπουργείο, στο άρθρο 41 του N.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις», ορίζονται σε σαράντα (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Ειδικότερα στην παρ. γ αυτού προβλέπεται ότι οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θίγονται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις.

Επιπλέον, με την παρ. ε του ανωτέρω άρθρου καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, η παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 588/1988, η παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν1400/1983.

Με την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το Δημοσίου Δικαίου Προσωπικό των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1632/τ. Β΄/6-8-2009, προβλέπεται ότι οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού (καθαριότητα, συνεργεία, ασφαλτόστρωση κλπ) ορίζονται σε τριάντα δύο (32).

Αντίστοιχα, με το άρθρο 10 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2010 για το Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικό των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. οι ώρες εργασίας των αντίστοιχων ειδικοτήτων ορίζονται επίσης σε τριάντα δύο (32) εβδομαδιαίως.

Κατόπιν των προαναφερομένων, θεωρούμε ότι για το εν λόγω προσωπικό εξακολουθεί να ισχύει το ωράριο των τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως, δεδομένου ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν ισχύ Νόμου και δεν μνημονεύονται στις καταργούμενες διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 41 του Ν.3979/2011.

ΠΗΓΗ: www.marketbeast.gr