Ελλείψεις στο ΠΔ για τις εκλογές των ΠΕΔ

ypes

Μία σημαντική παράλειψη στο Προεδρικό Διάταγμα για τις εκλογές στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Γ΄ που αφορά στην εκλογή οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ολιγοήμερη αναβολή των εκλογών. Στο προεδρικό διάταγμα και στο άρθρο 10 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΔ δεν περιλαμβάνονται τρεις παράγραφοι (10,11 και 12) που ήταν ενσωματωμένες στο Σχέδιο που είχε δημοσιευθεί και αφορούν στην δεύτερη και τρίτη κατανομή εδρών. Μάλιστα η παράλειψη είναι ολοφάνερη, καθώς το Προεδρικό Διάταγμα από την παράγραφο εννέα συνεχίζει στην…. δεκατρία! Σύμφωνα με κύκλους της αυτοδιοίκησης, το θέμα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί άμεσα και δεν αποκλείεται η έκδοση συμπληρωματικού Προεδρικού Διατάγματος ή άλλος τρόπος που θα επιλεχθεί να οδηγήσει σε ολιγοήμερη καθυστέρηση την εκλογική διαδικασία. Τα επίμαχα αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα: 9.Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο. Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω: α) Εάν για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος σε κάθε ΠΕΔ συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Εάν θέτουν υποψηφιότητα ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού. γ) Εάν έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς συνδυασμούς, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σε αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από την κάθε κατηγορία και ένας επιπλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον προηγούμενο κατά σειρά συδυασμό πριν από εκείνον που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγει έναν επιπλέον από την κατηγορία των δημάρχων.

Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους προηγούμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ. δ) Εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι, πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης γ. ε) Εάν έχουν κατατεθεί μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, που ορίζουν τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Εάν δεν καλύπτεται το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές έδρες, οι εκλογές στην ΠΕΔ επαναλαμβάνονται με νέες υποψηφιότητες είτε συνδυασμών είτε μεμονωμένων υποψηφίων. 13. Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 του παρόντος, τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που ελλείπει.

πηγή:

http://www.epiruspost.gr/reportaz/politics/9265-2011-08-29-21-52-18.html