Αποστολή στοιχείων εργαζομένων σε Υπουργεία και ΟΤΑ

reppas2

 

Aποστολή των στοιχείων των εργαζομέμενων  σε Υπουργεία και ΟΤΑ ζητά  να αποσταλλούν από τους Γενικούς Γραμματείς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η σχετική εγκύκλιός  αναφέρει: «Κατ’ εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, προτεραιότητα της οποίας αποτελεί η υλοποίηση μίας μεταρρυθμιστικής και εκσυγχρονιστικής τομής στο σύστημα της οργάνωσης και της λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει, στο πλαίσιο των επιτελικών και συντονιστικών του αρμοδιοτήτων, τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του κράτους. Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου του πιεστικού χρονοδιαγράμματος, πρέπει, το ταχύτερο δυνατόν, και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, να αποσταλούν στην υπηρεσία μας αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των υπηρεσιακών μονάδων ανά οργανωτικό επίπεδο (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμήματα αυτοτελή ή μη και αυτοτελή Γραφεία ):

Α) των Υπουργείων, περιλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του και λοιπών υπαγόμενων σε αυτά υπηρεσιών καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

Β) των ανεξάρτητων αρχών και

Γ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας τους. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας κάθε Υπουργείου καθίσταται υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών, τη συλλογή και τη συγκεντρωτική αποστολή στην υπηρεσία μας όλων των απαραίτητων στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των οργανικών μονάδων που συγκροτούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου του, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πληροφοριών για τα ΝΠΔΔ εποπτείας του Υπουργείου αυτού, ενώ οι Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Αρχών καλούνται να αποστείλουν τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία που ζητούνται απευθείας στην υπηρεσία μας.

Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, υπεύθυνος για την αποστολή τν απαιτούμενων περί της οργανωτικής διάρθρωσης στοιχείων είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις υπηρεσίες αυτής καθώς και τα ΝΠΔΔ εποπτείας της. Ο εν λόγω Γενικός Γραμματέας είναι επιπρόσθετα υπεύθυνος για την ενημέρωση όλων των Περιφερειών και Δήμων της χωρικής του αρμοδιότητας σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Εγκυκλίου, καθώς επίσης για τη συλλογή και συγκεντρωτική αποστολή στην υπηρεσία μας των στοιχείων που αφορούν στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν. Διευκρινίζεται ότι, προς αποφυγή καθυστερήσεων και αποσπασματικής λήψης των ζητούμενων αριθμητικών δεδομένων, ο συντονισμός της συλλογής και επεξεργασίας τους, βαρύνει αποκλειστικά τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την έγκαιρη και πλήρη αποστολή των στοιχείων αυτών. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να συντονίσετε την συμπλήρωση του πίνακα που επισυνάπτουμε, ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες σας».