Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης

logoESPA

Υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης

Άλλο ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού  € 7.500.000.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά την υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση / υλοποίηση τους. Σκοπός είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης των δικαιούχων φορέων ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης/ υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

•    Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

•    Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

•    Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

•    Περιφέρεια Ηπείρου

•    Περιφέρεια Θεσσαλίας

•    Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

•    Περιφέρεια Κρήτης

•    Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κατηγορία δικαιούχων
•    Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται
•    Δήμοι των οκτώ (8) Περιφερειών του αμιγούς στόχου “Σύγκλιση”

Όροι και προϋποθέσεις ( πληροφορίες εδώ και εδώ)

Η υποβολή των αιτήσεων των Δικαιούχων φορέων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΔ Α.Ε. (www.mou.gr)

2) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΔ Α.Ε. (www.mou.gr)

3) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΜΟΔ Α.Ε. τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν την ωριμότητα, την πληρότητα και τη σκοπιμότητα της πρότασης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και συγκεκριμένα:

α. Κατάλογο  συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Δικαιούχου από το ΕΣΠΑ για τα οποία θα παρασχεθεί υποστήριξη για την υλοποίηση/ ωρίμανση τους (τίτλος έργου, ενδεικτικός προϋπολογισμός, ημερομηνία ένταξης, διάρκεια υλοποίησης, συνοπτική περιγραφή του σταδίου υλοποίησης/ωριμότητας)

β. Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου του φορέα Πρότασης (Δημοτικό Συμβούλιο) για την υποβολή πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα

Ο κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει 1 πρόταση, ο προϋπολογισμός της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000€

Περίοδος υποβολή από 23/11/2011 (Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί οπό τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.