Πιέζει το υπουργείο για την εφεδρεία

anergianeoi613_782938816

Πιέζει το υπουργείο τους ΟΤΑ για να δοθούν τα ονόματα των εργαζομένων και να αρχίσει κανονικά το πρόγραμμα της εργασιακής εφεδρείας.

Έτσι σε πρόσφατη εγκύκλιο του προς την αποκεντρωμένη διοίκηση υπενθυμίζει ότι οι ανα την επικράτεια ΟΤΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι  για την τήρηση των προθεσμιών που έχουν τεθεί από την αρχική εγκύκλιο.

Ακλουθεί απόσπασμα της τελευταίας εγκύκλιου:

Σε συνέχεια της Αρ.Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.10Ε.Ε./2/οικ.22225/8-11-2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/11 και της οποίας είστε αποδέκτες για ενέργεια, ζητούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, για την άμεση και πιστή εφαρμογή των οριζομένων σε αυτήν, με ρητή μνεία οι υπάλληλοι των ΟΤΑ  πρέπει να λάβουν ενυπόγραφα γνώση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να τηρηθούν πιστά και απαρέγκλιτα οι οριζόμενες προθεσμίες που τίθενται από την εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι τα ερωτήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω ΟΤΑ,  απευθύνονται απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με ταυτόχρονη κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες σας και στο Υπουργείο μας (Δ/νση Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ).

Τέλος, τονίζεται ότι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, λόγω εφαρμογής των ανωτέρω, υποχρεούνται να ενημερώνουν συγχρόνως και το μητρώο εργαζομένων.