Αλλη μια χρονιά αναστολή των προσλήψεων

grafeia

Παρατάθηκε και για μια ακόμη χρονιά έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 η ισχύς της 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει για τον περιορισμό των προσλήψεων και συγκεκριμένα αναστέλλεται ο διορισμός και πάσης φύσεως πρόσληψη προσωπικού του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
Η αναστολή των διορισμών ισχύει και για την σύναψη συμβάσεων έργου.
Για να λάβει κάποιος ΟΤΑ ειδική έγκριση θα πρέπει να απευθυνθεί στην ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης ειδικής άδειας προσλήψεων προσωπικού.