ΚΕΔΕ: Στους δήμους και όχι στις περιφέρειες τα ακίνητα της ΕΤΑ Α.Ε.

kede_ds1

Να καταστεί αρμοδιότητα των δήμων η κυριότητα, διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση των ακινήτων της ΕΤΑ Α.Ε. ζητά η ΚΕΔΕ με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, καταθέτοντας μάλιστα και τις σχετικές της προτάσεις στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,  που αφορούν σε διατάξεις του παραπάνω σχεδίου νόμου.
Ειδικότερα η ΚΕΔΕ, με σχετική απόφαση της 11ης Ιανουαρίου, του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκφράζει τη διαφωνία της με τη μεταβίβαση της κυριότητας, της διοίκησης και της διαχείρισης όλων των ακινήτων της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα του Δημοτικού Κώδικα και του ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με βάση την αρχή της εγγύτητας και μάλιστα να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους που αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεων λειτουργικών δαπανών.
Προτείνει δε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
Άρθρο 26: «Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων προς Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού»
Α.   Προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου α΄ ως εξής:
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου των κατωτέρω αναφερόμενων ακινήτων εγκαταστάσεων που παρέχεται με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται να μεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος η χρήση ολόκληρων ή τμημάτων εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα προς τους Δήμους, μετά από σύμφωνη γνώμη τους.
Β.  Καθόσον αφορά το εδάφιο β’ του άρθρου 26 θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας διαχείρισης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων, να μεταβιβασθούν και οι αντίστοιχοι πόροι που αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών.
Τούτο άλλωστε επιβάλλεται και από τη σχετική Συνταγματική ρύθμιση του άρθρου 102 του Συντάγματος.
Άρθρο 38: Η μεταβίβαση της κυριότητας, της διοίκησης και της διαχείρισης των ακινήτων του πίνακα του άρθρου 38, να γίνει στους αντίστοιχους Δήμους.
Ρυθμίσεις θεμάτων ιαματικών πηγών
Στο ίδιο σχέδιο νόμου (άρθρο 41) προβλέπονται ρυθμίσεις για τις ιαματικές  πηγές. Η ΚΕΔΕ ζητά να προστεθούν σ΄ αυτές και τα εξής:
Οι υφιστάμενες αναγνωρισμένες με ΦΕΚ ιαματικές πηγές πριν από την ισχύ του ν.3498/2006 θεωρούνται αναγνωρισμένες σύμφωνα με τον ν. 3498/2006. Οι παράγραφοι 1,3 και 4 του άρθρου 22 καταργούνται.
•    Διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις με τις οποίες είχαν παραχωρηθεί ή μισθωθεί ιαματικές πηγές από τον ΕΟΤ ή την ανώνυμη εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρατείνονται για πενήντα (50) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ακόμα και αν αυτή έχει λήξει.
•    Από τη δημοσίευση του παρόντος παραχωρούνται ή μισθώνονται με όμοιες πράξεις από τον ΕΟΤ και την ΕΤΑ Α.Ε. όλες οι ιαματικές πηγές που δεν έχουν ήδη παραχωρηθεί στους Δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων ανήκουν.
•    Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποβάλουν για έγκριση στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών από την δημοσίευση του νόμου αυτού, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Μεταξύ των εγκαταστάσεων απαιτείται να περιλαμβάνεται η δημιουργία κέντρου θερμαλιστικού /ιαματικού τουρισμού.