Πληθώρα κενών και παραλείψεων σημειώνει ο Ζούτσος στο Πολυνομοσχέδιο

zoytsos_kaminis

Πλήρη και εμπεριστατωμένη πρόταση κατέθεσε στην ΠΕΔΑ ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών κ. Αθανάσιος Ζούτσος Δήμαρχος Παλλήνης που τυχαίνει να είναι και νομικός και με την οποία αποκαλύπτεται ο τεράστιος όγκος των ελλείψεων που έχει αυτό το πολυσυζητημένο πολυαναμενόμενο πολυνομοσχέδιο που χαρακτηρίστηκε από όλους ως μνημείο προχειρότητας.

Στο άρθρο 1 που αναφέρεται στους Αντιδημάρχους ο κ. Ζούτσος σημειώνει ότι το εν λόγω άρθρο προχωρά σε αδικαιολόγητη μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων, αριθμός ο οποίος έχει ήδη μειωθεί σε σχέση με τους προϋπάρχοντες ΟΤΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην περίπτωση συνένωσης τριών ΟΤΑ με πληθυσμό κάτω των 20.000 σε έναν με πληθυσμό κάτω των 50.000, οι θέσεις των πολιτικών προϊσταμένων μειώθηκαν από 12 (από 3 Δήμαρχοι και 9 (3 επί 3) Αντιδήμαρχοι) σε 6 (1 Δήμαρχος και 5 Αντιδήμαρχοι).  Η ρύθμιση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τόσο τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν πλέον οι Δήμοι λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της έκτασης των διοικητικών τους ορίων όσο και τις νέες αρμοδιότητες που τους μεταφέρθηκαν (Πολεοδομία, Κοινωνική Πρόνοια, Δημόσια Υγεία, Αδειοδότηση Δραστηριοτήτων, Λαϊκή Επιμόρφωση, κλπ).  Λόγω των αυξημένων αναγκών και της έλλειψης ειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού (αναστολή προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα), οι Αντιδήμαρχοι είναι πλέον πλήρους απασχόλησης με αυξημένες αρμοδιότητες συντονισμού και οργάνωσης του Δημοτικού Έργου.  Η περαιτέρω μείωση του αριθμού τους θα είχε ιδιαίτερα δυσμενή αποτελέσματα στην λειτουργία των Δήμων χωρίς εμφανή οικονομικά οφέλη.  Παράλληλα η μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων συμπαρασύρει σε μείωση και τον αριθμό των Ειδικών Συνεργατών / Συμβούλων (άρθρο 163 του Ν. 3584/2007)  που αποτελούν τη μόνη δυνατότητα που έχουν οι Δήμοι για στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του «Καλλικράτη»
Πρόταση: Να απαλειφθεί το επίμαχο άρθρο και να παραμείνει το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 ως έχει.

Στο άρθρο 5 που αφορά στις ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών

και συγκεκριμένα εκεί που λέει  «Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
ο κ. Ζούτσος προτείνει να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
14. Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και Κοινωφελών Επιχειρήσεων αυτών, οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

Για τους Δήμους που λειτουργούν Δημοτική Συγκοινωνία προκύπτει ζήτημα σε σχέση με τις εγκρίσεις υπερκατανάλωσης καυσίμων για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την Δημοτική Συγκοινωνία.  Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση για τα εν λόγω οχήματα.
Να διασαφηνιστεί ότι το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στη συγκρότηση των Επιτροπών Προμηθειών, Έργων, Εργασιών και λοιπά ότι η κλήρωση δεν αφορά τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που μετέχουν σε αυτές τις Επιτροπές ή τους Υπαλλήλους που ορίζονται απευθείας με απόφαση Δημάρχου.

Για το άρθρο 6 που αναφέρεται στην Καταστατική θέση  των αιρετών και συγκεκριμένα εκεί που λέει:

1.    Οι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δημοτικών συμβουλίων κα των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων ή των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 των Περιφερειών
Ο κ. Ζούτσος σημειώνει ότι λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με πολλές υπηρεσίες Επιτρόπου να προηγηθεί  άρθρο ώς ακολούθως:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εκτός από τον δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι  τρεις (3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί της μηνιαίας αντιμισθίας του  δημάρχου.
9.    Η παράγραφος 3 του άρθρου 181 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται  ως εξής: «Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε  τοις εκατό (75%)  της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. Στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το πενήντα  τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.
Ανάλογη εφαρμογή του ακόλουθου άρθρου να προβλεφθεί λέει ο κ. Ζούτσος και για την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010:
Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται  ως εξής: «Στον αντιδήμαρχο καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε  τοις εκατό (75%)  της αντιμισθίας του Δημάρχου. Στον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το πενήντα  τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του Δημάρχου.

Στο άρθρο 7
Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών.

1.    Στο κεφάλαιο Γ του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται αρμοδιότητα αριθμούμενη 49 η οποία έχει ως εξής: «49. Η ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την εγκατάσταση λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων καθώς  και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α) ΤΟΥ Π.Δ.78/2006(ΦΕΚ80 Α )και των σχετικών ΚΥΑ»
Πέραν της ως άνω αρμοδιότητας επισημαίνει ο κ. Ζούτσος να μεταφερθούν στις Περιφέρειες (οι οποίες έχουν απορροφήσει και το προσωπικό των Νομαρχιών που ασκούσαν την αρμοδιότητα και οι ακόλουθες αρμοδιότητες, όπως προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και ισχύουν:
«Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων»:
30.Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.
32.Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
33.Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
34.Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
35.Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»:
27.Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»:
18.Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
Ειδικά για την ως άνω αρμοδιότητα να γίνει λέει ο κ. Ζούτσος διαχωρισμός μεταξύ των σχολείων υπερτοπικής σημασίας (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Ειδικά) τα οποία πρέπει να μεταφερθούν στην Περιφέρεια και τα τοπικής σημασίας σχολεία όπου η ευθύνη οφείλει να παραμείνει στους Δήμους.
«Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία»:
44.Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966,  π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ).
Άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:
37.Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου. [4] [14]
2.    Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 28.2.2012, στις περιπτώσεις που προέκυψαν κενά δρομολόγια λόγω αδυναμίας των μεταφορέων   που είχαν συμβληθεί με αυτές ως προς την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς. Οι νέες συμβάσεις συνάπτονται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που συνάφθηκαν μετά από την 1.9.2011, χωρίς να αποτελούν παρατάσεις των συμβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παρατείνονται μέχρι την 28.2.2012.

Να επεκταθεί χρονικά, αναφέρει ο Δήμαρχος Παλλήνης η ως άνω ρύθμιση έως το τέλος της Σχολικής χρονιάς και να διαχωριστεί η ευθύνη των υπερτοπικών σχολείων η οποία πρέπει να περάσει σαν αρμοδιότητα στην περιφέρεια.

Στο άρθρο 12
Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
2. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, είναι δυνατό να μεταφερθεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων που λύονται, σε υπηρεσίες του οικείου δήμου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού και σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και φορείς του Δημόσιου Τομέα στην ευρύτερη περιφέρεια συμπληρώνει ο κ. Ζούτσος.
Η μαζική μεταφορά του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας στον οικείο Δήμο, δημιουργεί οικονομική επιβάρυνση αναντίστοιχη με το όφελος που θα μπορούσε να αποκομισθεί, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη τις ειδικότητες του προσωπικού που υπηρετεί στις εν λόγω Επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα δε σε βεβαρημένους οικονομικά Δήμους, οι οποίοι ήδη απασχολούν υπεράριθμο προσωπικού, η εν λόγω μεταφορά θα επιδείνωνε τα προβλήματα τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λειτουργίας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για αντίστοιχες περιπτώσεις  (λύση αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων) αλλά και την δηλωμένη πρόθεση του ΥΠΕΣΑΗΔ να διευκολύνει τις μετατάξεις στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με σκοπό να υπάρξει μια εξισορρόπηση του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού και των πραγματικών αναγκών του κάθε φορέα, θα παρακαλούσαμε αναφέρει ο κ. Ζούτσος όπως συζητήσετε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ακόλουθη πρόταση:
«Το Προσωπικό των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας το οποίο έχει πραγματική τριετή υπηρεσία σε αυτές να μπορεί να μεταφερθεί εντός εξαμήνου, κατόπιν αιτήσεώς του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιοδήποτε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.»
Η εν λόγω πρόταση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και δίνει την δυνατότητα να επιμεριστεί το προσωπικό των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας σε φορείς που πραγματικά έχουν ανάγκη από προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων.

Στα Θέματα προσωπικού ΟΤΑ στο άρθρο  13
3. «Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 ν.3812/2009 όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο κ΄ ως εξής:
«κ. το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται με βάση τις δημοτικές ενότητες ως εξής: δύο (2) άτομα για κάθε δημοτική ενότητα έως 3.000 κατοίκους, τρία άτομα (3) για κάθε δημοτική ενότητα έως 5.000 κατοίκους και τέσσερα (4)άτομα για κάθε δημοτική ενότητα έως 10.000 κατοίκους. Ο συνολικός αριθμός όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερος των  δέκα (10)  ατόμων σε δήμους πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους  και ανώτερος των είκοσι (20) ατόμων στους υπολοίπους δήμους.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.2527/1997».
Να προβλεφθεί λέει ο κ. Ζούτσος αριθμός προσωπικού και για δημοτικές ενότητες άνω των 10.000 κατοίκων και κάνει πρόταση για 5 άτομα.

6.  Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες Δημάρχων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 μετά την 1-1-2011 και έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους από τους δημάρχους που είτε έχουν επανεκλεγεί είτε όχι, εφόσον εντός είκοσι (20) ημερών εκδήλωσαν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους στις θέσεις αυτές, εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις αυτές.
Η εν λόγω διατύπωση σημειώνει ο Δήμαρχος Παλλήνης, δεν αίρει την ερμηνεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη αναδρομικότητας του άρθρου 58 παρ.6 του ν.3966/2011 (ΤΜΗΜΑ Ι,Πράξη 187/2011), καθόσον η ανανέωση της σύμβασης δεν θεωρείται πρόσληψη και προτείνει την ακόλουθη διατύπωση: «Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες Δημάρχων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους μετά την 1-1-2011 από τους δημάρχους που είτε έχουν επανεκλεγεί είτε όχι, εφόσον εντός είκοσι (20) ημερών εκδήλωσαν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους στις θέσεις αυτές, εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις αυτές.»
16. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα άρθρου 205 ν.3584/2007 (143/Α΄), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.
Πρέπει να προστεθεί πρόνοια και για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις αφού αυτές λειτουργούν κυρίως προγράμματα με καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων. Προτείνεται: «Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα άρθρου 205 ν.3584/2007 (143/Α΄), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, στα ΝΠΔΔ και στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις αυτών, συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.
Παράλληλα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για το προσωπικό των προγραμμάτων Λαϊκής Επιμόρφωσης, καθώς για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν προβλέπεται εκ του νόμου αντίτιμο και το προσωπικό αυτό υπαγόταν στην Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης και προσλαμβανόταν χωρίς διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ- ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Άρθρο  14
Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
3. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη» (ΑΚΣΙΑ) διενεργείται μέσω πόρων που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μέσω εθνικών πόρων, με τους οποίους το κράτος χρηματοδοτεί δραστηριότητες αρμοδιότητας των δήμων και περιφερειών, καθώς και με θεσμοθετημένους υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους.
Να διαγραφεί το τελευταίο μέρος το οποίο προβλέπει και άλλη αφαίρεση πόρων από την Αυτοδιοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 16
Σύσταση  Περιφερειακών Συνδέσμων
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ο καθορισμός του ύψους οικονομικής συμμετοχής του κάθε Δήμου να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ζυγολόγια του αμέσως προηγούμενου έτους.

Άρθρο 24
Τελικές διατάξεις
1.    Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν.3463/2006, εφόσον δεν έχει συντελεστεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία, γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Τόσο η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον ΟΣΚ, όσο και των αθλητικών χώρων που δεν έχουν μεταβιβαστεί τυπικά από την ΓΓΑ πρέπει να γίνει: α) άμεσα καθώς πολλά από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΠΠΕΡΑΑ) απαιτούν απόδειξη της κυριότητας του χώρου και β) με απόφαση που θα τεκμαίρει και την νομιμότητα του κτίσματος καθώς είναι γνωστό ότι πάρα πολλά σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις στερούνται οικοδομικής αδείας και τυπικά είναι αυθαίρετα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ
1.    Τροποποίηση της παρ 1. περ. γ. του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010 ως η πρόταση της ΚΕΔΕ σημείο 6. (αμετάκλητη δικαστική απόφαση)
2.    Τροποποίηση των παρ 1. & 2. του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 ως η πρόταση της ΚΕΔΕ σημείο 5, εκδοχή 2. (εκλογή προέδρου / αντιπροέδρου συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας με φανερή ψηφοφορία)
3.    Να αποσαφηνιστεί το φορολογικό καθεστώς των Κοινωφελών Επιχειρήσεων οι οποίες από το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζονται ως κοινωφελούς σκοπού από τις οποίες ελλείπει η επιδίωξη κέρδους ενώ από το Υπουργείο Οικονομικών ορίζονται ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.  Πρόταση να αντιμετωπίζονται φορολογικά ως Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί.
4.    Να υπάρξει ρύθμιση σε σχέση με το νομοθετικό κενό που υπάρχει στην περίπτωση που ο Δήμαρχος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του επί μακρό χρονικό διάστημα για λόγους υγείας.  (περίπτωση Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης)
5.    Τα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων Αστικών Δήμων των Μητροπολιτικών Κέντρων να καταργηθούν ή εναλλακτικά να λειτουργούν με γνωμοδοτική μόνο αρμοδιότητα, καθώς το αντίθετο αυξάνει την γραφειοκρατία, καθυστερεί την λήψη αποφάσεων και κυρίως αποτρέπει την δημιουργία συνεκτικού κοινωνικού ιστού και την ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης ενιαίου δήμου.
6.    Να προβλεφθεί ότι για τους Δήμους που εκτελούν έργα αποχέτευσης χωρίς να έχουν την δυνατότητα να ανακτήσουν το ΦΠΑ, αυτό αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για την χρηματοδότησή τους από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
7.    Να προχωρήσει άμεσα η επικαιροποίηση του ΕΚΠΟΤΑ, Π.Δ. 28/80 και γενικότερα να επικαιροποιηθεί και να κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία που διέπει τις δαπάνες των ΟΤΑ ώστε να αποφεύγονται οι διαφορετικές και συγκρουόμενες ερμηνείες από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων.