Οικολόγοι Πράσινοι και Αυτοδιοίκηση εναντίον Μνημονίου ΙΙ

oikoogoi

Με παρέμβαση τους οι εκλεγμένοι στον α΄και β΄βαθμό Αυτοδιοίκησης με την υποστήριξη των Οικολόγων Πράσινων, κατέθεσαν τις εναλλακτικές προτάσεις τους απέναντι στα νέα μέτρα που επιβάλλει το Μνημόνιο ΙΙ για το θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

«Η προφανής ανάγκη για διαφάνεια και έλεγχο στη διαχείριση των οικονομικών των Ο.Τ.Α. δεν αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή κεντρικών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως  θεσμοθετείται με το Μνημόνιο ΙΙ, αλλά με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διατηρούμε το όραμά μας για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών ως το φυσικό κύτταρο της δημόσιας ζωής.

Στους αυστηρούς μηχανισμούς κρατικής εποπτείας της αυτοδιοίκησης αντιπροτείνουμε μια ριζική αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου των Ο.Τ.Α. με τη θεσμοθέτηση ενός Τοπικού Σώματος Ελεγκτών υψηλού κύρους και αποδοχής, με αρμοδιότητες πειθαρχικών κυρώσεων, ως ένα αποκεντρωμένο θεσμικό όργανο με σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες υπέρ της αυτοδιοίκησης. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. πρέπει να προσανατολίζεται στην απεξάρτηση αυτών από τον κομματισμό και τις πολιτικές σκοπιμότητες. Μόνο η διοίκηση που είναι ανά πάσα στιγμή «έκθετη» στους πολίτες μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις καθημερινές τους ανάγκες.
Υπογραμμίζουμε την ανάγκη για μια θεσμικά κατοχυρωμένη οικονομική ανεξαρτησία Δήμων και Περιφερειών από το κεντρικό κράτος,  με ένα ποσοστό των δημοσίων εσόδων να παραμένει χωρικά εκεί που εισπράχθηκε «επιστρέφοντας» στους πολίτες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ένα ακόμα ποσοστό να αναδιανέμεται με προοπτική και σχέδιο μεταξύ των Δήμων όλης της χώρας, στοχεύοντας στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην προώθηση της σύγκλισης και της κοινωνικής συνοχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της διαδικασίας αυτής.

Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να παρέχονται στις Περιφέρειες οι δυνατότητες να διεκδικούν απευθείας προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε., αλλά και να συντονίζουν τις δομές για συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη των Δήμων για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Οι εκλεγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση με την υποστήριξη των Οικολόγων  Πράσινων  επιδιώκουμε:

1.    τη διασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης .
2.    τον αναπροσανατολισμό των στόχων και των οικονομικών  πόρων της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου και βιώσιμου σχεδιασμού
3.    την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των πολιτών με τη δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής – αλληλέγγυας οικονομίας
4.    τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης με οικολογικό προσανατολισμό αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ουσιαστική δημοκρατική  λειτουργία  και κοινωνικό έλεγχο.
5.    την οργάνωση  από την αυτοδιοίκηση ενός εναλλακτικού σχεδίου εξόδου από την κρίση που θα βασίζεται στη Βιωσιμότητα, την Κοινωνική Συνοχή και την Απασχόληση».