Συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση των δομών

ypes

Η διοικητική μεταρρύθμιση στο κράτος σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως προμετωπίδα την πολιτική της αξιολόγησης. Το πρώτο σημαντικό βήμα γίνεται με την αξιολόγηση δομών, η οποία μάλιστα ξεκινάει από το ίδιο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ήδη, συγκροτήθηκε η σχετική Επιτροπή με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων του και των αναφερόμενων σε αυτό Ανεξάρτητων Αρχών. Η αξιολόγηση θα συνεχιστεί σε Υπουργεία, ΝΠΔΔ και Φορείς.
Άλλωστε στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Δημήτρης Ρέππας πρότεινε στον Πρωθυπουργό να συγκαλέσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Διοίκησης, που θεσπίστηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου 2012, με αντικείμενο την πολιτική της μεταρρύθμισης στο κράτος.

Στην Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας, ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής, είναι η αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων του και των αναφερόμενων σε αυτό ανεξάρτητων αρχών, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.
Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι:
1. Παρασκευάς Νομικός, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ως Συντονιστής.
2. Ευτυχία Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
3. Γεώργιος Γιούλος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Μελετών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
4. Αντώνιος Ψαράκης, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Οργάνωσης Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
5. Παναγιώτης Καρκατσούλης, ειδικό επιστημονικό προσωπικό της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό Α’, Προϊστάμενος της Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων.
6. Ιωάννα Αθανασιάδη, υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
7. Ανδρέας Καρύδης, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
8. Ποτολιός Ανδρέας, υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ως εμπειρογνώμων θα συμμετέχει ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου, δικηγόρος, διδάκτωρ νομικής.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντίνα Καζάκου, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας, της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να παρίστανται υπάλληλοι του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ή άλλα πρόσωπα, τα οποία, λόγω αρμοδιότητας, εμπειρίας ή εξειδίκευσης, δύνανται να συνδράμουν στο έργο της.