Δεν προβλέπται εκλογικό επίδομα

poeota

Επιστολή στον Υπ. Εσωτερικών κ. Τ. Γιαννίτση έστειλε η ΠΟΕ ΟΤΑ συμφωνα με την οποία στο σχέδιο Νόμου, που ψηφίσθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2012 από τη Βουλή, «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012» στο άρθρο 3, παρ.2 τροποποιείται το άρθρο 131 του Π.Δ. 96/2007, το οποίο καθορίζει τους δικαιούχους της εκλογικής αποζημίωσης και το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί.
Στους δικαιούχους δεν αναφέρονται καθόλου οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού  που όπως όμως γνωρίζεται αναφέρεται η ΠΟΕ ΟΤΑ και έχετε ενημερωθεί, είναι οι μόνοι εργαζόμενοι που απασχολούνται πραγματικά για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων.
Στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. η εκλογική αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Ν.3345/2005 μετά από συμφωνία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του Υπουργείου Εσωτερικών είχε ενταχθεί στα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης.
Σε εφαρμογή της πιο πάνω νομοθετικής ρύθμισης εκδόθηκε η με αριθμ.:2/35576/0022/13-7-2005 κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1018/19-7-2005) που αύξανε τα έξοδα κίνησης κατά 32,00 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2005 και άλλα 32,00 ευρώ από 1-7-2005.
Μετά την συμφωνία αυτή η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ουδέποτε διεκδίκησε εκλογική αποζημίωση εκτός από τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού το Νοέμβριο του 2010, όπου λόγω των αποφάσεων της τότε κυβέρνησης τα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης μειώθηκαν κατά 20% μηνιαίως, από 365,00 σε 295,00 ευρώ, που διεκδικήσαμε την αναπλήρωση των απωλειών μας στα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης και κατ΄ επέκταση και στην εκλογική αποζημίωση.
Με το Ν.4024/2011 (νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο), καταργήθηκαν όλα τα επιδόματα και κατ΄ επέκταση και τα μηνιαία κατ΄ αποκοπή έξοδα κίνησης, όπου είχε ενσωματωθεί και η εκλογική αποζημίωση.

Κύριε Υπουργέ, λέει η ΠΟΕ ΟΤΑ

Με από τα όσα πιο πάνω σας αναφέρουμε είναι κατανοητό σε όλους ότι ο αποκλεισμός των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές μόνο προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή τους θα δημιουργήσει, καθώς είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας με κάθε τρόπο.
Προκειμένου να μην χαρακτηριστούμε και πάλι «εκβιαστές», σας ζητούμε όπως άμεσα με την παρέμβασή σας τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του ψηφισθέντος σχεδίου Νόμου και στους δικαιούχους συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                    Γιάννης Τσούνης