Στα 1.000 ευρώ οι σύμβουλοι των δημάρχων

synenteyxi_ypes

Σύμφωνα με απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που τροποποποιεί την υπ’ αριθμ. 2/3850/0022/26.2.2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΟΔ) κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα τον καθορισμό των αποδοχών, κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων:
1. Η πάγια αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας μειώνεται και ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100) μηνιαίως.
2. Τα μηνιαία κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης καταργούνται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή, ισχύει από 1.4.2012.
Ετσι οι δήμαρχοι θα ψάχνουνε για συμβούλους καθώς τελικά αυτοί θα παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα περίπου. Ενα σώμα που υποτίθεται ότι είναι εξειδικευμένοι και γνώστες, με εργασιακή και επιστημονική εμπειρία και οι οποίοι κατά την συντριπτική πλειοψηφία τους εργάζονται πάνω από 12 ώρες την ημέρα.
Αποτέλεσμα των ήδη μαιωμένων μισθών είναι οι περισσότεροι σύμβουλοι να εργα΄ζονται σε δύο ή και τρεις δήμους και να προσφέρουν πολύ μειωμένες υπηρεσιές στους δημάρχους. Κατά τα άλλα το Υπουργείο που δεν γνωρίζει βέβαια αυτην την πραγματικότητα και με αυτό τον τρόπο κατάφερε να προκαλέσει μείωση του ασύληπτου ποσού των 1.000 ευρώ το μήνα σε κάθε δήμο, αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει απορόφηση του ΕΣΠΑ ή γιατί δεν υπάρχουν τεχνικές μελέτες.

Η αποφαση ελήφθει έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1 και 8 του
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Το άρθρο 30 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/3850/0022/26.2.2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 13187/4.4.2012 (ΦΕΚ 1049 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλο».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, στην Αθήνα, στις 23 Απριλίου 2012