Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

perifereiako

Συνεδριάζει, την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).
θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφισταμένου
έργου «Υδραγωγείο Μόρνου – Υλίκης και των συνοδών έργων (φράγματα και
ταμιευτήρες Μόρνου, Μαραθώνα, Σταμάτας, κανάλια μεταφοράς νερού, ρυθμιστής
ροής, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κλειστών αγωγών αδιύλιστου νερού)» του
υδροδοτικού συστήματος των Αθηνών (υφιστάμενο έργο), με κύριο του έργο την
ΕΥ$ΑΠ ΠΑΓΙ,Ν ΝΠ$$.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάμενο
κομβικό σταθμό βάσης της WIND με κωδικό θέσης «6770 ΠΟΙΚΙΛΟ», επί εδάφους
στη θέση Κασκανδάμι, Ποικίλο Όρος, του $ήμου Χαϊδαρίου.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάμενης
πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης της «Καρσάκης Α.Ε.Β.Ε»,
νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλαγή επωνυμίας του φορέα
(από Ιωάννης Καρσάκης του Μιχαήλ) και αύξηση δυναμικότητας σε 32.000 θέσεις
(από 30.000) στη θέση Κανδήλι – $ρίτσα $ήμου Μεγαρέων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση της
με αριθ. πρωτ. Φ1594/9826/περ8/10//21-04-2011 απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της
εταιρείας ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓ,ΓΙΚΗ ΕΠΕ και την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας σε
187,5 τόνους, εκσυγχρονισμό αυτής και μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε
θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα
ανακύκλωσης (επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι,ΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε., στη θέση
“Ντόσκουροι” $.Ε Μεγάρων $ήμου Μεγάρων Π.Ε $υτικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα
της μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ,ΝΣΤΑΝΤΙΝΙ$Η Α.Β.Ε.Ε. & Ν.Ε.Μ στη θέση
“Μπερπάντι η Πάτημα” στον Αυλώνα Αττικής.