ΓΣΕΒΕΕ: Πρόσληψη 584 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής

gsevee_02

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 584 ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ανακοίνωσε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, από 04/07/2012 έως 13/07/2012. Οι υποψήφιοι… μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ: Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 104 33 Αθήνα, στην ιστοσελίδα της (www.imegsevee.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Επίσης, για την ενημέρωση των υποψηφίων, ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων ή φορέων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στο κτίριο της Π.Ε Αττικής και στα κατά τόπους Κ.Π.Α Ο.Α.Ε.Δ. των συγκεκριμένων περιοχών.