Μανιτάκης: Δεν είναι πολυδάπανο αλλά αντιπαραγωγικό το κράτος

manitakis_stilianidis

Σε 100 μέρες διαβεβαίωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιακής στην ομιλία του στο συνέδριο του «Economist» θα προχωρήσουν οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Ο Υπουργός όμως τόνισε ότι «το πρόβλημα του δημόσιου τομέα δεν είναι το μέγεθός του, καθώς αυτό δεν αποκλίνει σημαντικά ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων και τη δημόσια δαπάνη για μισθούς και λειτουργικά έξοδα από τον αντίστοιχο μέσο όρο των λοιπών κρατών-μελών στην Ε.Ε. Είναι κυρίως το πρόβλημα της χαμηλής αποδοτικότητας, δεδομένου ότι σε σχέση με το ύψος των δημόσιων δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ, ο δημόσιος τομέας παράγει λίγες και χαμηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς το κόστος των γραφειοκρατικών βαρών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 8% του παραγόμενου ΑΕΠ, το οποίο προσεγγίζει το ποσό των 20 δις Ευρώ.
«Οι περικοπές χωρίς ταυτόχρονη ριζική αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα οδηγούν σε αδιέξοδο» είπε ο κ Μανιτάκης. «Η οριζόντια περικοπή προσωπικού, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών για τον εντοπισμό του πραγματικά πλεονάζοντος προσωπικού, δημιουργεί τεράστιες ελλείψεις σε δομές που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες στους πολίτες.
Και ο Υπουργός πρόσθεσε ότι δεδομένου ότι τα αιτήματα των πολιτών για παροχή υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, την παιδεία και την απασχόληση αυξάνονται ραγδαία αυτή την εποχή της κρίσης, υπάρχει άμεση ανάγκη στοχευμένης ενίσχυσης των κοινωνικών δομών, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθεί ένα δίκτυο υπηρεσίων που θα λειτουργήσει ως ισχυρό ανάχωμα στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Και ανέφερε την συνολική αξιολόγηση των δομών, την απλούστευση των διαδικασίων και τη μείωση των διοικητικών βαρών, την  αντιμετώπιση των αλληλεπικαλύψεων και συναρμοδιοτήτων στην κυβέρνηση και την αναδιάρθρωση της διοίκησης με την αποφασιστική συνδρομή των δημοσίων υπαλλήλων ως τους άξονες που θα κινηθεί στις πρώτες 100 μέρες.