Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την Αυτεπιστασία των Δήμων

oaed2

Πρόσκληαη εξέδωσε ο ΟΑΕΔ για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των δήμων για πρόσληψη προσωπικού μέσω του οριστικού κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων έτους 2012 για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Η πρόσκληση όμως απευθύνεται μόνο οι δήμοι οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση υλοποίησης του έργου αυτεπιστασίας από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου. Οι δήμοι που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό βάσει του Οριστικού Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων Έτους 2012 για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική « Ηλεκτρονική αίτηση δήμων για την υπόδειξη ανέργων για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με ιδίους πόρους». Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρόσληψης (δήμοι) να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφθούν την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ της περιοχής τους για την απόκτηση κλειδάριθμου1. Ο ενδιαφερόμενος δήμος θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση να αναφέρει την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου παραλαβής του κλειδάριθμου από τον ΟΑΕΔ, τον Τίτλο του έργου αυτεπιστασίας, τον αριθμό της Τεχνικής Μελέτης του Έργου θεωρημένη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, την Απόφαση έγκρισης του Έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου, τον αριθμό έγκρισης του έργου από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Εσωτερικών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου και την ειδικότητα και τον αριθμό των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν. Ο κάθε δήμος μπορεί να υποβάλει μία (1) ηλεκτρονική αίτηση ανά έργο αυτεπιστασίας.