Μέχρι 15 Δεκεμβρίου ο προγραμματισμός των προμηθειών

grafeio

Μέχρι την 15/12/2012 πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, τα επί μέρους προγράμματα των Φορέων για ένταξη προκειμένου να καταρτισθεί εγκαίρως το Ε.Π.Π του έτους 2013 και σημειώνεται ότι η παραπάνω ημερομηνία θα τηρηθεί απαρέγκλιτα σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης και της διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Επίσης σημειώνεται ότι μέχρι τις 15/05/2013 πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, αιτήματα φορέων για τροποποίηση του προγράμματος. Επίσης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για νέες εντάξεις ειδών, εφόσον θα είναι πλήρως τεκμηριωμένα με βάση τη συνημμένη σε αυτά έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας, και θα προκύπτει ότι η καθυστέρηση υποβολής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

Σημειώνεται ιδιαιτέρως στην εγκύκλιο ότι κάθε Ο.Τ.Α. (Δήμος) θεωρείται ανεξάρτητος Φορέας και κατά συνέπεια:
α) συντάσσει και υποβάλλει απευθείας στην συγκεκριμένη Υπηρεσία πίνακα των προγραμματιζομένων προμηθειών του, , και β) ισχύουν για τον καθένα χωριστά οι προϋποθέσεις για τις εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του άρθρου 13 του Ν.2503/97.
Η Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2013 αφορά φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99).

Για τις προμήθειες των οποίων η προϋπολογισθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα πρέπει υποχρεωτικά οι φορείς με την υποβολή των προγραμμάτων τους να αποστέλλουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και εφόσον απαιτείται επίσημο δείγμα του Φορέα για κάθε προμήθεια χωριστά προς αποφυγή προβλημάτων προκειμένου με την έγκριση του Ε.Π.Π να αρχίσει αμέσως και η διαδικασία υλοποίησής τους.
Τονίζεται ότι καμία προμήθεια (άνω των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) δεν θα εξετάζεται και δεν θα εντάσσεται στο Ε.Π.Π εάν δε συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Πριν την ένταξη των αιτημάτων των φορέων στο Ε.Π.Π έτους 2012 θα προηγείται, όπου απαιτείται, από αρμόδια συλλογικά όργανα, ο έλεγχος τόσο των τεχνικών προδιαγραφών των προς ένταξη ειδών όσο και της κατ’ είδος προϋπολογισθείσης αξίας, για το κανονικό ή μη αυτής προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο :
1) της ματαίωσης του διαγωνισμού στο τελευταίο στάδιο επειδή η τιμή προσφοράς του από διαγωνισμού μειοδότη υπερβαίνει το 50% της προϋπολογισθείσης αξίας, και
2) της υψηλής προϋπολογισθείσης αξίας που ενδέχεται να οδηγήσει στην αρκετά υψηλή προσφερόμενη τιμή.

Το Ε.Π.Π. έτους 2013 διακρίνεται σε δύο κατηγορίες , ανάλογα με το χρόνο που θα διατεθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις:
α) ΕΠΠ 2013 – Πιστώσεις 2013
Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προμήθειες φορέων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2013 και θα βαρύνουν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του έτους αυτού.
β) ΕΠΠ 2013 – Πιστώσεις 2014.
Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν από τη φύση τους μακρόχρονη διαδικασία υλοποίησης, και ως εκ τούτου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Οι φορείς που πραγματοποιούν προμήθειες, είτε αυτές είναι ενταγμένες στο Ε.Π.Π., είτε έχει εξαιρεθεί με σχετική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.γ του Ν. 2286/95, η ένταξη τους σε αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις που συνάπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 16 του ν. 2286/1995, την Π1/2393/10.06.1996 απόφαση μας (ΦΕΚ 490/Β/1996) και τις σχετικές οδηγίες της εκάστοτε απόφασης εφαρμογής Ε.Π.Π.