Ευρωπαϊκή Πρόσκληση για τις Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες

europe_flag

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Ανακοίνωση με τίτλο ‘Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες-Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας’. Σε αυτήν τονίζεται ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. είναι ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός και προσαρμογή των πόλεων σε έξυπνα, ευφυή και βιώσιμα περιβάλλοντα. Με την έναρξη της πρωτοβουλίας Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες – Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη των έξυπνων τεχνολογιών στις πόλεις – με τη συγκέντρωση ερευνητικών πόρων από τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ, συγκεντρώνοντάς τους σε ένα μικρό αριθμό σχεδίων επίδειξης που θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις πόλεις. Με την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επανέρχεται στην ιδέα των συμπράξεων, των οποίων η σημασία για τη συνένωση δυνάμεων είχε υπογραμμιστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2010 για την ένωση καινοτομίας.
Η βασική ιδέα που διέπει την πρωτοβουλία των ευφυών πόλεων και
κοινοτήτων είναι η βιομηχανία να δοκιμάσει και να εξετάσει την τεχνολογία σε
τοπικό επίπεδο και να δείξει ότι μπορεί να λειτουργήσουν εφαρμογές της με
χαμηλό κόστος και πολλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες και ολόκληρη την
κοινότητα. Επομένως, τα επιδοτούμενα σχέδια προϋποθέτουν βιομηχανικές
συμπράξεις από τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των
υπηρεσιών ΤΠΕ με τη συμμετοχή 1-2 πόλεων για να αναδειχθούν αυτά τα
πλεονεκτήματα ούτως ώστε να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Η κοινοτική
χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό βέλτιστων
πρακτικών με μεγάλη απήχηση και γεωγραφική κάλυψη.
Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα επιδοτηθούν μέσω
συνεργατικών έργων (Collaborative Projects), που θα καλύπτουν από μικρές
εστιασμένες ερευνητικές δράσεις μέχρι μεγάλα ολοκληρωμένα έργα τα εξής
σχέδια:
_ Αξιόπιστο, ευφυές και ασφαλή διαδίκτυο για ευφυείς πόλεις.
_ Κέντρα δεδομένων σε ένα ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά
φιλικό διαδίκτυο.
_ Βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων σε ευφυείς πόλεις.
_ Ολοκληρωμένη προσωπική κινητικότητα για ευφυείς πόλεις.
_ Ανάπτυξη και πιστοποίηση μεθόδων και εργαλείων για ολοκληρωμένο
δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
_ Σχεδιασμός κανόνων για σύνδεση ηλεκτρικών οχημάτων με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
_ Επίδειξη βελτιστοποιημένων ενεργειακών συστημάτων για υψηλής
ενεργειακής απόδοσης οικισμούς.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά3 μέχρι την 4η
Δεκεμβρίου 2012 (ώρα 17.00 Βρυξελλών). Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο
2013 οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων της ποιότητας, της
υλοποίησης και της απήχησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τους ανωτέρω τομείς δράσεων ανέρχεται
συνολικά σε 209 εκατ. ευρώ (95 εκατ. ευρώ για δράσεις ΤΠΕ και 114 εκατ.
ευρώ για δράσεις ενέργειας).